Offisielt frå statsrådet 20. desember 2018

I statsrådet i dag vart Marie Benedicte Bjørnland åremålsbeskikka som direktør for Politidirektoratet for en periode på seks år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. desember 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 42 LS (2018-2019)
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 43 L (2018-2019)
Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
(Nyheitssak)

Prop. 44 L (2018-2019)
Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2018 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten).
Lovvedtak 36 (2018-2019)  Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2018 til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 19 (2018-2019)  Lov nr. 98

Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 30 om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning). Loven trer i kraft 1. januar 2019.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2018 til:

lov om endringer i eigedomsskattelova
Lovvedtak 22 (2018-2019)  Lov nr. 99

lov om endringer i petroleumsskatteloven
Lovvedtak 23 (2018-2019)  Lov nr. 100

lov om endringer i folketrygdloven
Lovvedtak 24 (2018-2019)  Lov nr. 101

lov om endringer i skatteloven
Lovvedtak 25 (2018-2019)  Lov nr. 102

lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.
Lovvedtak 26 (2018-2019)  Lov nr. 103

lov om endring i innskuddspensjonsloven
Lovvedtak 27 (2018-2019)  Lov nr. 104

lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
Lovvedtak 28 (2018-2019)  Lov nr. 105

lov om endringer i skattebetalingsloven
Lovvedtak 29 (2018-2019)  Lov nr. 106

lov om endringer i tolloven
Lovvedtak 30 (2018-2019)  Lov nr. 107

lov om endringer i a-opplysningsloven
Lovvedtak 31 (2018-2019)  Lov nr. 108

lov om endringer i SI-loven
Lovvedtak 32 (2018-2019)  Lov nr. 109

lov om endringer i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 33 (2018-2019)  Lov nr. 110

lov om endring i folkeregisterloven
Lovvedtak 34 (2018-2019)  Lov nr. 111

lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Lovvedtak 35 (2018-2019)  Lov nr. 112

Forsvarsdepartementet
Ikraftsetting av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet med overgangsregler, fordeling av myndighet, videreføring av forskrifter m.m. fastsettes.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2018 til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
Loven trer i kraft 1. januar 2019.
Lovvedtak 21 (2018-2019)  Lov nr. 113

Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 76 om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.). Romertall V endringer i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling § 21 trer i kraft 1. januar 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2018 til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.).
Lovvedtak 6 (2018-2019)  Lov nr. 114

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2018 til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak).
Lovvedtak 13 (2018-2019)  Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2018 til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet).
Lovvedtak 14 (2018-2019)  Lov nr. 116
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2018 til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.).
Lovvedtak 12 (2018-2019)  Lov nr. 117
Loven trer i kraft 1. januar 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2018 til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer).
Lovvedtak 20 (2018-2019)   Lov nr. 118

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 10. desember 2018 til lov om endringar i kulturminnelova.
Lovvedtak 15 (2018-2019)  Lov nr. 119

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak) 

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2018 til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.).
Lovvedtak 18 (2018-2019)  Lov nr. 120
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2018 til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap).
Lovvedtak 17 (2018-2019)  Lov nr. 121

Olje- og energidepartementet
Delt ikraftsetting av lov 25. mai 2018 nr. 21 om endringer i energiloven.  Energiloven § 4-1 nytt sjette ledd trer i kraft 1. januar 2019. 

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) fastsettes.

Forsvarsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet, forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering, forskrift om kryptosikkerhet, forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann, forskrift om militære forbudsområder, forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret og forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for Svalbard og Jan Mayen til sikkerhetsloven 2018.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak) 

Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret fastsettes.
(Nyheitssak)

Forskrift om behandling av ATOMAL fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling og i enkelte andre forskrifter (navneendring Strålevernet) fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i inkassoforskriften m.m. fastsettes.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter kommuneloven § 31-4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer og utval

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av medlemmer til styret for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022:

Konserndirektør Hilde Tonne, leder, Oslo (ny)
Prorektor Kenneth Ruud, nestleder, Tromsø (ny)
Professor Mette Halskov Hansen, Oslo (gjenoppnevning)
Konserndirektør Eli Aamot, Trondheim (gjenoppnevning)
Forskningssjef Kirsti Hjemdahl, Kristiansand (ny)
Adm. dir. Lars Harry Vorland, Tromsø (ny)
Instituttleder Pinar Heggernes, Bergen (ny)
Professor Tomas Kåberger, Sverige (ny)
Adm. dir. Eimund Nygaard, Stavanger (ny)
Gründer og investor Geir Førre, Oslo (ny)
Universitetslektor Jan Magnus Aronsen, Oslo (ny)
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra NSB AS over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 1. november 2018 om avslag på krav om innsyn i tre dokumenter i sak 16/6860 tas ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Advokatfirmaet DSA over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av 12. januar 2018 og 22. november 2018 om avslag på begjæring om innsyn i saksdokument 15/1012-5 med vedlegg, tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Utnevning av avdelingsdirektør Åsta Skre til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Canberra, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Apia, Samoa.

Utnevning av seniorrådgiver Martine Aamdal Bottheim til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Henrik Malvik til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Ulf Dahl til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Marie Benedicte Bjørnland som direktør for Politidirektoratet for en periode på seks år med tiltredelse 1. april 2019.
(Nyheitssak)

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Jule til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Knut Ivar Paalsrud til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Audun Bendos Rydmark til tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert jordskiftedommer Linn Haugseth Kind som jordskiftedommer ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og Nord-Gudbrandsdal jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av EU, EØS-avtalen og øvrige avtaler gjeldende mellom Storbritannia og EØS/EFTA-statene i kraft av Storbritannias medlemskap i EU.
(Nyheitssak)

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyelse av konsesjon for Institutt for energiteknikk til å eie og drive atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden.

Kulturdepartementet
Norge meddeler de andre avtalepartene at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 av 6. juli 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (portabilitetsforordningen), kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)