Offisielt frå statsrådet 20. oktober 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i lov om pengespel.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 20. oktober 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 4 S (2023-2024)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 5 LS (2023-2024)
Endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia) og samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 6 L (2023-2024)
Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge).

Relatert: 

2. Forskrifter

Utanriksdepartementet

Det fastsettes forskrift om rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i New Delhi, Republikken India, May-Elin Stener, tillike til ambassadør i Colombo, Republikken Sri Lanka.

Utnevning av seniorrådgiver Trond Gabrielsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren til sorenskriver ved Indre og Østre Finnmark tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Hanne Jule til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven til avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av utredningsleder Tone Figenschou Sandvik til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Klagesaker m.m.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Klage fra Sigdal kommune over Kommunal- og distriktsdepartementets avgjørelse 18. november 2022 om avslag på krav om innsyn 10. november 2022 tas ikke til følge.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2023/607 om endring av forordningene (EU) 2017/745 og (EU) 2017/746 med hensyn til overgangsbestemmelser for visse typer medisinsk utstyr og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Cecilie Terese Myrseth som settestatsråd for næringsminister Jan Christian Vestre ved behandling av saker som gjelder utnevnelse, ansettelse og andre personalspørsmål knyttet til Hege Sandvik, der Vestre på grunn av sin relasjon til Sandvik er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Relatert: