Proposisjoner til Stortinget

Prop. 4 S (2023–2024)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen)

EU har vedtatt en ny forordning om CE-merket gjødsel.  Gjødselforordningen gir nytt regelverk om produksjon, omsetning og markedsføring av CE-merkede gjødselvarer, og erstatter gjeldende forordning (EF) nr. 2003/2003 om EF-gjødsel. Gjeldende forordning regulerer kun gjødsel av mineralsk opphav, mens den nye forordningen utvider virkeområdet til også å gjelde gjødsel av organisk opphav. Forordningen innebærer at regelverket blir bedre tilpasset formålet om sirkulær økonomi, blant annet gjennom gjenbruk av organisk materiale og plantenæringsstoffer med særlig vekt på fosfor. Et felles regelverk som også omfatter organiske gjødselvarer, legger til rette for handel med gjødselvarer basert på avfall og biprodukter i EU/EØS. Gjødselforordningen trådte i kraft i EU 16. juli 2022, og vil tre i kraft i Norge kort tid etter behandling i Stortinget.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget