Offisielt frå statsrådet 29. april 2020

I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i barnelova, om digital erklæring av farskap.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. april 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 97 L (2019-2020)
Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 92 LS (2019-2020)
Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Kunnskapsdepartementet
Prop. 96 L (2019-2020)
Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)
(Nyheitssak)

Prop. 98 L (2019-2020)
Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Samferdselsdepartementet
Prop. 95 S (2019-2020)
Nokre saker om luftfart, veg og post
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)
(Nyhetissak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.
Lovvedtak 85 (2019-2020)  Lov nr. 36

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven. Endringsloven del I, endringer i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering § 6 første ledd bokstav d, §§ 12, 16, 17, 19, 26, 35, ny 38 og 46, og del II, endringer i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m og § 21-2 sjette ledd, trer i kraft 1. januar 2021.

Delt ikraftsetting av lov 8. mars 2019 nr. 5 om endringer i plan- og bygningsloven m.m. Endringsloven del II, endringer i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering §§ 5 a, 26, 38 og 46, trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.

4. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2, jf. loven § 1-5 nr. 2, gis forlenget anvendelse fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020 for å håndtere koronautbruddet.