Offisielt frå statsrådet 29. november 2019

I statsrådet i dag vart det oppnemnd nye medlemar til hovudstyret i Noregs Bank.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. november 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 28 S (2019-2020)
Ny saldering av statsbudsjettet 2019
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. november 2019 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 2 (2019-2020)  Lov nr. 73

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. november 2019 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven.
Lovvedtak 3 (2019-2020)  Lov nr. 74

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. november 2019 til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget.
Lovvedtak 5 (2019-2010)  Lov nr. 75

3. Styrer og utval

Finansdepartementet
Oppnevning av første og andre nestleder og eksterne medlemmer til Norges Banks hovedstyre:

Første nestleder: visesentralbanksjef Jon Nicolaisen for perioden 1. januar 2020 – 31. mars 2020

Andre nestleder: visesentralbanksjef Egil Matsen for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021 

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 15. mai 2024: Hans Aasnæs, administrerende direktør, Sande

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 15. mai 2022: Arne Hyttnes, pensjonist, Gjøvik

Medlem for perioden 1. april 2020 – 15. mai 2024: Benedicte Schilbred Fasmer, Executive Vice President, Bergen.

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 15. mai 2022: Kristine Elene Stray Ryssdal, juridisk direktør, Oslo

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 15. mai 2022: Nina Udnes Tronstad, daglig leder, Inderøy

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 15. mai 2024: Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av leder, medlemmer og varamedlemmer til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll for perioden 29. november 2019 til og med 27. april 2021:

Leder: professor Asbjørn Strandbakken, Bergen

Medlem: sorenskriver Kristi Ramberg, Harstad (ny)

Medlem: advokat Marianne Klausen, Oslo

Medlem: tingrettsdommer Brynjulf Moe, Trondheim

Varamedlem: daglig leder Einar Lunde, Mandal (ny)

Varamedlem: dommerfullmektig Sigrid Nysted, Tromsø (ny)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Oppnevning av leder for Energiklagenemnda for perioden 2. desember 2019 til 2. desember 2025, samt medlemmer av nemnda for perioden 2. desember 2019 til 2. desember 2023:

Leder:
Per Conradi Andersen, advokat, Akershus

Medlemmer:
Helle Hertwich Grønli, områdeleder, Trøndelag
Morten Sundt, leder, Hordaland
Edna Grepperud, juridisk rådgiver, Oslo
Henrik Bjørnebye, professor, Østfold
(Nyheitssak)

4. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Pål Mitsem over Kunnskapsdepartementets avslag på delvis innsyn i saksdokumenter i sak 19/3199 tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klagene fra Sametinget, reinbeitedistrikt Fálá, reinbeitedistrikt Fiettar v/årsmøte, reinbeitedistrikt Fiettar v/advokatfirmaet Brønner & Co og klage fra Naturvernforbundet mfl. over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 14. februar 2019 om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av Repparfjord kobberforekomst. Klagene tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Thorleif Fluer Vikre gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ricard Gaarder Knutsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Ordfører Alf Erik Bergstøl Andersen utnevnes til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Selvstendig næringsdrivende Tom Staahle utnevnes til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Alle endringene skjer med virkning fra 29. november 2019 kl. 12.00.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Ankara, Tyrkia, Erling Skjønsberg, tillike til ambassadør i Baku, Republikken Aserbajdsjan.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Eystein Malkenes Kvarving til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Per Strand til direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Lars Peder Brekk som direktør i Brønnøysundregistrene for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Stine Ruud Eriksen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/2399 med hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked.
(Nyheitssak)

Inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC).

Kulturdepartementet
Avsetningen på 15 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2018 til tiltak mot spilleproblemer fordeles i samsvar med framlagte forslag, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere ikke-utbetalte midler innenfor rammen av handlingsplanen mot spilleproblemer.
(Nyheitssak)