Offisielt frå statsrådet 31. mai 2013

I statsrådet i dag fekk ei rekkje offiserar tildelt dekorasjonar for teneste i internasjonale operasjonar. Det vart også lagt fram ein proposisjon om finansiering av Miljøpakke Trondheim, trinn 2.

Statsråd vart halde på Oslo slott 31. mai 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 173 S (2012-2013)
Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997
(Pressemelding)

Arbeidsdepartementet

Prop. 163 L (2012-2013)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013

Prop. 166 S (2012-2013)
Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 171 L (2012-2013)
Endringer i adopsjonsloven mv.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 165 S (2012-2013)
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Forsvarsdepartementet

Prop. 167 S (2012-2013)
Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 168 L (2012-2013)
Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 162 L (2012-2013)
Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep)
(Pressemelding)

Prop. 169 L (2012-2013)
Endring i straffeprosessloven
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 164 S (2012-2013)
Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 161 L (2012-2013)
Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 170 S (2012-2013)
Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud
(Pressemelding)

Prop. 172 S (2012-2013)
Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)
Lovvedtak 57 (2012-2013)  Lov nr. 22

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2013 til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)
Lovvedtak 42 (2012-2013)  Lov nr. 23
Loven trer i kraft 3. juli 2013

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2013 til lov om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
Lovvedtak 46 (2012-2013)  Lov nr. 24
Loven trer i kraft 1. januar 2014
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mai 2013 til lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.
Lovvedtak 53 (2012-2013)  Lov nr. 25
Loven trer i kraft 1. juli 2013.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Ikraftsetting av lov 13. april 2012 nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar). Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mai 2013 til lov om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett).
Lovvedtak 51 (2012-2013)  Lov nr. 26
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrifter som følge av lov om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av forskrift om sikkerhetslovens anvendelsesområde på Svalbard og Jan Mayen.

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om personellsikkerhet 29. juni 2001 nr. 722.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. juli 2013 oppheves forskrift 20. desember 1991 nr. 836 om nemndbehandling av tvister om vilkår for godtroende erververs rett til å utnytte integrerte kretser som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iversetjingar)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 15. juni 2001 nr. 634 om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker.

Fastsettelse av forskrift om endringer i ni forskrifter som følge av vergemålsloven 2010.

Miljøverndepartementet

Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark vert fastsett.

4. Delegasjon av myndigheit

Fiskeri- og kystdepartementet

Endring av vedtak 11. februar 2000 nr. 99 om delegering av Kongens myndighet etter deltakerloven fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klager fra Stavanger Aftenblad og Teknisk Ukeblad på Olje- og energidepartementets avslag på innsyn i saksdokumenter vedrørende Yme-prosjektet. Klagene tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Vegard Hole konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Terje Jostein Killi utnevnes til brigader i Hæren med disponering i stilling som nestleder ved Avdeling for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiinspektør Knut Kolloen konstitueres som visepolitimester/leder av Felles kriminalenhet i Telemark politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og fram til og med 31. desember 2014.

Konstituert tingrettsdommer Thomas Johansson utnevnes til tingrettsdommer ved Glåmdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Sidsel Sund Olsen utnevnes til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommerfullmektig Axel Bjørklid utnevnes til jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Rådgiver Gunnar Viken utnevnes til jordskifterettsleder ved Vestfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av pensjonert sorenskriver Ingolv Joa som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juli 2013 til og med 30. juni 2015.

Kunnskapsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Erik Saglie utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Frode Arnfinn Kristoffersen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren til fem personer for tjeneste i internasjonale operasjoner.

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren, post mortem, til en person for teneste i internasjonale operasjoner.

Fenrik Stian Asbjørnsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.

Løytnant Eskil Tollan Dybfest tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Løytnant Henning Hallerud tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Orlogskaptein Rolf-Erik Hovland tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og kløkt under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Fenrik Morten Kvaal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Kaptein Trond Melting tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.

Oberstløytnant Tor Ove Talseth tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Kapteinløytnant Fredrik Thorvaldsen Utnes tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

Tildeling av Krigsmedaljen til fire personer for tjeneste i internasjonale operasjoner.
(Pressemelding)