Oppnevning av medlemmer til hovedstyret i Norges Bank

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag gjenoppnevnt Arne Hyttnes, Kristine Ryssdal og Nina Udnes Tronstad som medlemmer av hovedstyret i Norges Bank for en periode på fire år.

Norges Banks hovedstyre har ansvar for alle sider ved styringen og driften av Norges Bank, med unntak for saker som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Hovedstyret har som del av dette ansvar for bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Norges Banks hovedstyre skal ha seks eksterne medlemmer. Alle de tre som i dag er oppnevnt, sitter i Norges Bank hovedstyre allerede. Ryssdal har vært medlem av styret siden 2018, og Tronstad og Hyttnes siden 2020 (Hyttnes var forut for det varamedlem). De tre medlemmene representerer viktig erfaring og kunnskap som har og vil bidra til å videreføre hovedstyrets kompetanse innen sentrale deler av Norges Banks ansvarsområde.

Fra 15. mai 2022 vil hovedstyret i Norges Bank ha følgende sammensetning:

Leder: Ida Wolden Bache
Nestleder: Øystein Børsum
Medlem: Hans Aasnæs
Medlem: Arne Hyttnes
Medlem: Kristine Ryssdal
Medlem: Egil Herman Sjursen
Medlem: Nina Udnes Tronstad
Medlem: Karen Helene Ulltveit-Moe

I tillegg deltar to representanter for de ansatte i Norges Bank i behandlingen av administrative saker.

Det skal videre være to visesentralbanksjefer i Norges Bank. I lys av at tidligere visesentralbanksjef Ida Wolden Bache fra 1. mars i år er oppnevnt som sentralbanksjef frem til 2028, arbeider departementet med å rekruttere en ny visesentralbanksjef.