Regelendringer fra 1. juli 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter og finansmarkedene.

Skatt:

 • Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker
  Stortinget har vedtatt at reglene om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skattlegges som utbytte, skal gjelde tilsvarende for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. Samtidig ble det gjort enkelte justeringer i reglene om lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær. Endringene fikk virkning fra og med 11. mai 2016.

  For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 7.


 • Ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet
  Den nye landsdekkende klagenemndsordningen på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016, se mer informasjon på Lovdata . Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med den nye Skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

  For nærmere omtale, se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 13.


 • Unntak fra taushetsplikt for opplysninger som skal registreres i Nasjonalt register for offentlig støtte
  Nasjonalt register for offentlig støtte blir opprettet fra 1. juli 2016. For at Skatteetaten og Tolleetaten skal kunne gi opplysninger til registeret, er det fastsatt unntak fra taushetspliktbestemmelsene i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven, se LOV-2016-06-10-24.

  For nærmere omtale, se Prop. 57 L (2015-2016) kapittel 4.


 • Fritak fra merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål
  Fra 1. juli 2016 innføres det et merverdiavgiftsfritak som gjelder ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål. Samtidig innføres dokumentasjonsregler i bokføringsforskriften.

  For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 2.


 • Utvidelse av fritak fra toll på informasjonsteknologivarer
  Fra 1. juli 2016 blir tollsatsen for varer som omfattes av informasjonsteknologiavtalen i WTO bundet på null.

  For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 6.

 

Finansmarkedene: 

 

 • Forsinkelsesrente
  Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2016. Rentesatsen er fastsatt til 8,5 prosent p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 370 kroner.

  Les forskriften her  | Mer om forsinkelsesrente


 • Forlenget frist for opprettelse av risikoutvalg
  Etter overgangsreglene til finansforetaksloven skulle foretak som ikke har hatt krav om risikoutvalg etter tidligere lov, opprette risikoutvalg innen 1. juli 2016. Finansdepartementet har utsatt denne fristen frem til 1. januar 2017.

  Les endringsforskriften her


 • Risikoanalyser basert på virkelig verdi
  Et nytt krav om pensjonskassers bruk av risikoanalyser basert på virkelig verdi trer i kraft 1. juli 2016. Dersom slike risikoanalyser gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt, skal pensjonskassen vurdere å iverksette tiltak som reduserer risikoen eller som øker bufferkapitalen.

  Les mer her


 • Forvaltningsselskapers adgang til å låne ut finansielle instrumenter
  Ved lov 4. desember 2015 nr. 96 om endringer i finanslovgivningen mv. ble blant annet verdipapirfondloven endret. Endringene i verdipapirfondloven innebærer at bestemmelsen om forvaltningsselskapers adgang til å låne ut finansielle instrumenter på vegne av fondet ble opphevet, og erstattet av en uttrykkelig hjemmel til å gi regler i forskrift om bruk av teknikker for porteføljeforvaltning, jf. verdipapirfondloven § 6-11. Videre ble verdipapirfondloven § 6-10 endret, slik at det ble åpnet for at verdipapirfondets midler kan stilles som sikkerhet for kontrakter som inngås for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Finansdepartementet fastsatte 28. juni 2016 utfyllende regler i forskrift 21. desember 2011 til verdipapirfondloven om teknikker for effektiv porteføljeforvaltning.

  Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2016.

  For nærmere omtale, se Prop. 142 L (2014-2015) kapittel 4 og nyhetssak