Regjeringen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

De siste femti årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. I dag lanserer regjeringen vår handlingsplan for en sirkulær økonomi. Den skal vise retningen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi hvor sløsingen med samfunnets ressurser reduseres samtidig som vi styrker vår konkurransekraft.

Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. I Hurdalsplattformen erklærte regjeringen at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk og kast, til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille.

I handlingsplanen legger regjeringen fram konkrete og målrettede tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig, på en måte som reduserer avfall og bidrar til målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Handlingsplanen viser bredden av regjeringens politikk på feltet.

– Vi lever i et samfunn som kaster ressurser vi ikke har råd til å sløse med. De siste 50 årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. Denne trenden må vi snu, vi skal vekk fra bruk-og-kast. Handlingsplanen viser at regjeringen er villig til å bruke et bredt sett med virkemidler for å omstille økonomien i riktig retning, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den ferske rapporten fra FNs ressurspanel «Global Resource Outlook 2024» viser at overdreven ressursutnyttelse er den viktigste årsaken til verdens miljøkriser. Hvis ressursene ikke brukes mer effektivt og bærekraftig, kan forbruket øke med 60 prosent innen 2060. 

Sirkulær økonomi innebærer at ressurser må brukes og gjenbrukes mer effektivt i giftfrie kretsløp. Regjeringens visjon er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som reduserer den samlede miljø- og klimabelastningen.

Omstilling kommer med kostnader, men gir også nye muligheter. I en økonomi som i økende grad tar innover seg klima- og miljøbelastningen av forbruk og produksjon, må virksomhetene omstille seg for å sikre konkurransekraft.

– Sirkulær økonomi skal være en naturlig del av næringspolitikken. Næringslivet må lage ting som varer lengre, produkter som kan plukkes fra hverandre og repareres. Ved å være tidlig ute kan norske bedrifter gripe nye muligheter, styrke konkurranseevnen og samtidig bidra til at vi når våre nasjonale og internasjonale klima- og miljømål, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Handlingsplan sirkulær økonomi
I handlingsplanen legger regjeringen fram konkrete og målrettede tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig, på en måte som reduserer avfall og bidrar til målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Foto: KLD

Regjeringen setter nå ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulær økonomi. god

Ekspertgruppen skal se på hvilke virkemidler som kan fremme sirkulære aktiviteter for å gi bedre utnyttelse av fornybare og ikke-fornybare ressurser, bærekraftig produksjon og forbruk, og økt verdiskaping. Det innebærer å identifisere hvilke virkemidler som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og med bakgrunn i dette foreslå eventuelle endringer i dagens virkemiddelbruk.

- For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi vite hvilke virkemidler som fungerer, og hvordan helheten i virkemiddelapparatet spiller sammen. Nå setter regjeringen ned et ekspertutvalg som skal se på disse virkemidlene og hjelpe oss over i sirkulærøkonomien, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Utvalgets medlemmer: 

  • Brita Bye (leder)
  • Ola Kvaløy
  • Marit Aursand
  • Thomas Hartnik
  • Jarle Møen
  • Kristine Nore
  • Alf Henrik Kolderup

Gruppa skal se på hvilke virkemidler som kan fremme sirkulære aktiviteter for å gi bedre utnyttelse av fornybare og ikke-fornybare ressurser, bærekraftig produksjon og forbruk, og økt verdiskaping. Det innebærer å identifisere hvilke virkemidler som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og med bakgrunn i dette foreslå eventuelle endringer i dagens virkemiddelbruk.

Ekspertgruppen skal levere en samlet rapport og anbefaling innen april 2025.

 

Nytt samfunnsoppdrag

Det skal i år også fremmes en ny lov for Stortinget om bærekraftige produkter og verdikjeder. Loven vil sette nye krav til bærekraft for noen prioriterte verdikjeder, fra kjøretøy til batterier, og fra plast til tekstiler. På disse områdene stilles det krav til bærekraft i hele produktets livsløp.

Handlingsplanen tar også til orde for å utrede et nytt samfunnsoppdrag på sirkulær økonomi. Målrettede samfunnsoppdrag ser på tvers av samfunnet, er innovative og prioriterer medvirkning fra alle relevante aktører, for å løse store samfunnsutfordringer. Aktører som forvaltningen, næringslivet, forbrukere, kommuner og interesseorganisasjoner må jobbe i samspill for å løse utfordringene med bruk og kast.  

Effektiv ressursutnyttelse er både god næringspolitikk og klima- og miljøpolitikk, og en forutsetning for grønn omstilling.