Regjeringen med krafttak for å redusere forskjeller

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale forskjeller. Mandag 4. desember inviterer fire departementer til innspillsmøte i Bergen.

– ­­Like muligheter er grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn, men vi vet at vanskelige levekår kan gå i arv. Derfor er det utrolig viktig å sikre alle barn har like forutsetninger for å delta i samfunnet, uavhengig av hvor de bor eller hvilken familie de vokser opp i, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Regjeringen vil utjevne levekårsforskjeller, sikre sosial mobilitet og forebygge oppvekst i fattigdom. For å oppnå varige endringer, kreves en helhetlig innsats fra regjeringen.

Derfor samarbeider Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om en felles stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet rettet mot barn og unge og deres familier, som legges frem i 2025.

Politikk som hjelper barn

Møtet i Bergen er det første av fire innspillsmøter der regjeringen lytter til barn og unge selv, og aktører som er viktige for barn og unges liv. Sentrale organisasjoner i Bergen med ansvar for, eller som jobber med, barn og unge i familier med lavinntekt, er invitert til å komme med innspill.

Rapporten En barndom for livet er grunnlag for innspillene, og professor Mari Rege, leder for ekspertgruppen om barn i fattige familier, vil presentere rapporten under møtet.

– Barn med vanskelige oppvekstsvilkår får ofte svakere tilknytning til arbeidslivet, og færre muligheter i livet. Derfor er det viktig med en politikk som forebygger utenforskap og reduserer sosiale ulikheter. Ikke bare har det betydning for barna og deres liv, men det er sentralt for at så mange som mulig er en del av arbeidslivet i fremtiden. Regjeringa jobber med dette hver dag, og i dag får vi gode innspill fra dem som politikken skal være for, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Det er statsrådene Kjersti Toppe (Sp) og Tonje Brenna (Ap) som inviterer til det første møtet. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet og representanter fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil også delta.

Tidlig innsats

Barn og unge med foreldre med lav utdanning og inntekt deltar i mindre grad i viktige fellesskapsarenaer som barnehage og fritidstilbud enn andre barn, og faller oftere gjennom i skole. Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan barnehager, skoler og SFO i større grad kan bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Dette arbeidet vil benyttes inn i stortingsmeldingen.

– Små forskjeller er det som gjør Norge til et godt samfunn med høy tillit og like muligheter. I fellesskolen, barnehage og SFO får barna våre viktige fellesskap som er med på å bidra til å redusere forskjellene. Derfor er dette arbeidet helt sentralt, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Forskning viser også at barn av foreldre med lav utdanning, lav inntekt og svak tilknytning til arbeidslivet ofte har dårligere helse og lever kortere enn andre.

­– Alle barn fortjener å ha like forutsetninger til god helse. Spesielt psykiske helse er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Dette er problemer vi må løse sammen som samfunn, og det er viktig at vi i regjeringen samarbeider for å finne de beste løsningene sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at barn og unge får en best mulig start uavhengig av bakgrunn.

  • Maksprisen for barnehage er redusert, og i statsbudsjettet for 2024 foreslås en ny, kraftig reduksjon i maksprisen i barnehager.
  • Det er innført gratis deltidsplass på SFO for 1. og 2. trinn. Gjennom budsjettenigheten vil dette også innføres for 3. trinn.
  • Barnetrygden er økt.
  • NAVs ungdomsgaranti er innført. Garantien skal motvirke utenforskap, og gi tett oppfølging inntil den unge kommer i arbeid eller utdanning.
  • Det er lagt fram en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse.
  • Arbeider for å bedre beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er styrket, både faglig og økonomisk
  • Det er i statsbudsjettet for 2024 foreslått styrking av områdesatsinger i levekårsutsatte områder.
  • Ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge er styrket. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Les mer om arbeidet med sosial utjevning og sosial mobilitet.