Statsbudsjettet 2024

Regjeringen reduserer skatten for arbeidsfolk

I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen flere endringer i skattereglene for arbeidsfolk innenfor flere yrker.

Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer, økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn. Endringen vil gi samme kostsats for disse tilfellene og for yrkesreiser over 12 timer, og dermed en enklere satsstruktur.

 – Regjeringen fortsetter å stille opp for arbeidsfolk. Det skal lønne seg å jobbe, og vi vil gjøre hverdagen litt enklere gjennom å redusere skattene for flere yrkesgrupper. I fjorårets budsjett økte vi kostsatsene for arbeidere og pendlere som bor på brakke etter at de ble kraftig redusert under Solberg-regjeringen. Vi har også oppjustert satsen for langtransportsjåfører etter mange år på stedet hvil. I statsbudsjettet for 2024 viderefører vi denne prioriteringen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Regjeringen vil sikre større grad av likebehandling av sjøfolk som seiler i samme type fart på kysten. Derfor lempes det på kravet om utseilt distanse på 30 nautiske mil for sjøfolk på skip for å få sjøfolkfradraget. Sjøfolk på skip i fart med en avtalt turnusordning med minst 3 ukers opphold om bord om gangen, vil også få rett til fradraget.

– Avhengig av hvor i landet kystfartsvirksomheten utøves, kan seilingslengden variere fordi avstanden mellom anløpsstedene varierer. Jeg mener at sjøfolk som seiler i kystfart og har turnus på tre uker på skipet, bør få sjøfolkfradrag uavhengig av seilingslengden, sier finansministeren.

Endringen vil gi flere rett til fradraget, og flere vil bli omfattet av tilskuddsordningen for sjøfolk. Den anslås å øke utgiftene til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk med 52 millioner kroner i helårsvirkning (35 millioner kroner i 2024).

Skatteprovenyet anslås redusert med 5 millioner kroner påløpt og 4 millioner kroner bokført i 2024.

I tillegg foreslår regjeringen å prisjustere fradraget for fagforeningskontingent fra 7 700 til 8 000 kroner. Reisefradraget prisjusteres også, slik at kilometersatsen økes fra 1,70 kroner til 1,76 kroner, og nedre grense for fradraget økes fra 14 400 kroner til 14 950 kroner.

Les mer i Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024, kapittel 1 og 3.