Saksbehandlingstid for eksportkontroll i sommer

På grunn av ferieavvikling i departementet kan saker mottatt etter 21 juni, ikke påberegnes behandlet før medio august i år.

Departementet har saksbehandlingsberedskap for hastesaker som gjelder leveranser til nærstående land. Departementet underrettes om hastesaker ved at det sendes epost til eksportkontroll@mfa.no hvor det i subjektlinjen oppgis saksnummer og at saken haster, eksempelvis: HASTER sak 24/12345.

Minner om Oversyn over forventa handsamingstider - regjeringen.no