Revidert nasjonalbudsjett:

Styrkar evna til alliert mottak på Andøya

Regjeringa foreslår å bruka om lag 167 millionar kroner på Andøya for å styrkja evna til alliert mottak og for å støtta sivile aktørar med relasjon til Forsvaret. Dette inneber mellom anna å frigjera areal og få på plass ny inngjerding, noko som er ein føresetnad for at sivil næringsverksemd kan utviklast på Andøya flystasjon.

Fiskeriministeren, forsvarsministeren og direktøren for Andøya Space
Fiskeriministeren, forsvarsministeren og direktøren for Andøya Space Foto: Philip Linder / Forsvaret

-Den tryggingspolitiske situasjonen i Europa er forverra gjennom dei siste åra. Samtidig har Finland vorte NATO-medlem, og Sverige er i ein pågåande prosess mot NATO-medlemskap. Dette taler for at det vil bli større behov for å leggja til rette for å ta imot allierte styrkar i Noreg, under dette på Andøya. Dette legg me no til rette for, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

For å leggja betre til rette for å styrkja den nasjonale evna til alliert mottak i nord, la regjeringa i Meld. St. 10 (2021–2022) til grunn at ho vil føra vidare og styrkja vedlikehaldet av kritisk infrastruktur på Andøya.

Regjeringa la vidare til grunn at det i Nord-Noreg berre er Andøya som har relevant infrastruktur som kan tilgjengeleggjerast for å styrkja evna til alliert mottak ut over dei basane som skal utviklast i samsvar med vedteken langtidsplan.

-At me synleggjer ambisjonar om at Forsvaret skal kunna ha aktivitet på Andøya også framover, bidreg til å førebu grunnen for at allierte kan investera i infrastruktur på Andøya i framtida. Samtidig er dette eit viktig grep for sivilt næringsliv på Andøya. Me samlar Forsvarets verksemd på eit meir konsentrert område av Andøya flyplass og bidreg gjennom det til at sivilt næringsliv med relasjon til Forsvaret kan veksa på område som i dag er militært område, seier forsvarsministeren.

Besøk ved Andøya Space
Besøk ved Andøya Space Foto: Philip Linder / Forsvaret

Ein føresetnad for sivil næringsutvikling på flystasjonsområdet er at det blir sett i verk tiltak snarast, mellom anna ny inngjerding. I tillegg foreslår regjeringa også å tilsetja noko personell for å leggja til rette for behov knytt til Andøya Space si verksemd.

Dette legg også til rette for å betre Forsvarets evne til å ta imot styrkar frå allierte land og øving av luftmilitære ressursar. Samtidig er det fleire pågåande prosessar som ikkje er endeleg avklart, mellom anna knytt til framtidige allierte og nasjonale militære behov.

Det endelege ambisjonsnivået for alliert mottak og eventuelt auka aktivitet frå Forsvarets side og konsekvensane av dette vil derfor avklarast i det pågåande langtidsplanarbeidet for forsvarssektoren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Philip Linder / Forsvaret