Utvikler ny masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt.

For å møte endrede behov i helsetjenestene har Kunnskapsdepartementet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å utvikle en ny masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid. I tillegg skal den eksisterende tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helse revideres.

Masterutdanningen i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere skal øke kvaliteten i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Utdanningen skal gi en grunnleggende klinisk sykepleiefaglig sluttkompetanse innen feltet psykisk helse- og rusarbeid.

En tverrfaglig tilnærming til disse pasientgruppene har stor betydning for resultatene av behandlingen. Derfor må utdanningen sikre sluttkompetanse innen tverrfaglig arbeid.

Reviderer den rammeplanstyrte tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid

Den rammeplanstyrte tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid er på 60 studiepoeng. Den skal revideres og moderniseres i tråd med faglig utvikling og styringssystemet for helse- og sosialfagutdanninger.

Denne utdanningen skal være et tverrfaglig tilbud rettet mot flere profesjonsgrupper for å ivareta behovet for tverrfaglighet i psykisk helse- og rusarbeid, også for sykepleiere som ikke ønsker å ta den nye masterutdanningen som omtales ovenfor. I videreutdanningen er det i tillegg viktig å sikre kompetanse innen somatiske helseproblemer hos pasientgruppene.

Utviklingsarbeidet starter til høsten

Kunnskapsdepartmentet skal opprette en programgruppe for hver av utdanningene. Det planlegges oppstart av utviklingsarbeidet senhøsten 2020. Mer informasjon om arbeidet samt fremdriftsplan vil legges ut på våre nettsider så fort det er klart.

Utviklingsarbeidet vil følge opp behovet for økt kompetanse i tjenestene. I tillegg vil utviklingsarbeidet svare ut etterspørselen fra utdanningssektoren om revidering av dagens rammeplan. I likhet med flere av de gamle rammeplanene, er det stort behov for modernisering av innholdet. Utvidet kompetanse og masterutdanning for sykepleiere har også vært etterspurt av deler av fagmiljøet over flere år. Utviklingsarbeidet skal skje i regi av RETHOS og inkluderes i fase 3.