Statsbudsjettet 2023

Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Regjeringen har derfor innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger. Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023.

— Da vi lanserte forslaget til strømstøtte var det viktigste å få på plass en ubyråkratisk ordning raskt for å redusere byrden for husholdningene av de svært høye strømprisene. Snart ett år senere ser vi at det fortsatt er stor usikkerhet i energimarkedene når det gjelder kraftsituasjonen fremover, og da skal folk være trygge på at vi skal stille opp for husholdningene så lenge prisene er ekstraordinært høye. Vi forlenger derfor ordningen ut hele det neste året, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen vil forbedre stønadsordningen for husholdninger for september ved å dekke 90 prosent av kraftprisen over et gjennomsnittsnivå for en måned på 70 øre per kWh. Regjeringen vil forlenge stønadsordningen ut 2023, med en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Ordningen bidrar til en betydelig reduksjon av de månedlige strømutgiftene for husholdninger og borettslag. Ordningen skal fortsatt administreres av nettselskapene, og utbetales gjennom et automatisk fratrekk på fakturaen til den enkelte forbruker. Regjeringen har også besluttet at deler av Statnetts merinntekter skal brukes til å forhindre en betydelig økning av nettleien til strømkunder i Sør-Norge som følge av høye strømpriser.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en bevilgning på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner. Regjeringen vil fremme et eget lovforslag for Stortinget.

I tillegg til strømstønaden til husholdningene, som Olje- og energidepartementet har ansvar for, har regjeringen innført en rekke tiltak for ulike sektorer for å hjelpe mot de ekstraordinært høye strømprisene. Få en oversikt over alle tiltakene her.

Bakgrunn

I desember 2021 la regjeringen frem en strømstøtteordning som skulle hjelpe husholdningene med å håndtere ekstraordinært høye strømpriser. Ordningen har fungert slik at når gjennomsnittlig markedspris (spotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale en andel av prisen over dette nivået. For forbruk i desember 2021 dekkes 55 prosent, for forbruk fra og med januar til og med september 2022 dekkes 80 prosent og for forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent. Regjeringen har foreslått en lovendring som innebærer at forbruk også i september 2022 dekkes med 90 prosent.

Gjennom ordningen vil en husholdning få stønad til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned per målepunkt. For fellesmålt husholdningsforbruk er forbrukstaket 5 000 kWh per boenhet per måned.

Olje- og energidepartementet har fått gjennomført flere eksterne utredninger som har belyst ulike sider ved årets kraftsituasjon. Etter at arbeidet med gjennomgangen ble iverksatt har prisbildet og energisituasjonen endret seg, og det er fortsatt usikkerhet om utviklingen framover. Resultatet av utredningene finner du her.

I tillegg er det i denne perioden utført en rekke analyser og vurderinger av både NVE og Statnett, både knyttet til den løpende situasjonen, egenskaper ved kraftsystemet og arbeidet med tiltak. Utredningene har til sammen belyst utviklingen i kraftmarkedet, og hvordan forbrukerne påvirkes av den ekstraordinære situasjonen. Les mer om hvordan regjeringen vil følge opp utredningene her.