Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil revidere anskaffelsesregelverket. Et nytt lovutvalg har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

– Denne regjeringen har siden vi tiltrådte for et år siden vært tydelige på at regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser må endres. Et nytt regelverk må støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I dette arbeidet har regjeringen oppnevnt et lovutvalg som skal revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Utvalget er satt sammen av både jurister og økonomer med bred anskaffelsesrettslig og samfunnsøkonomisk kompetanse. Arbeidet skal ledes av professor ved Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen

– Hovedmålet for lovutvalget er at regelverket for offentlige anskaffelser skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn. Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veileder på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier, sier Vestre.

Ved siden av arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket er regjeringen allerede i gang med flere lov- og forskriftsendringer knyttet til Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

Dette skal utvalget se på

Ny struktur for regelverket
Anskaffelsesregelverket trådte i kraft 1. januar 2017, og gjennomfører tre direktiver i norsk rett. Anskaffelsesloven med forskrifter er omfangsrikt, og utvalget er bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket der en større del av regelverket flyttes over i lov. Dette vil gi økt demokratisk kontroll med regelverket, og i tillegg vil regelverket få forarbeider som beskriver forholdet til EØS-reglene.

Forenkling av innholdet i regelverket
Anskaffelsesregelverket har potensial for forenkling, og for deler av regelverket setter EU-direktivene grenser for hvilke forenklinger som kan skje. Det er også behov for å oppdatere regelverket i lys av nyere rettspraksis.

Gjennomgang av reglene om samfunnshensyn
I tillegg til klima- og miljøhensyn inneholder anskaffelsesregelverket en rekke samfunnshensyn som skal ivaretas. Dette gjelder blant annet grunnleggende menneskerettigheter, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold. Utvalget er bedt om å gjøre en gjennomgang av reglene om samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket. Hensynene skal fremmes effektivt og til lavest mulig kostnad for samfunnet.

Sluttresultat
Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.

Se hele utvalgets mandat her

Slik er utvalget sammensatt:

Leder:
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen

Medlemmer:
Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
Professor Mads Greaker, Nesodden
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo