Offisielt fra statsråd 4. november 2022

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Menneskerettar for personer med utviklingshemming – det handlar om å bli høyrt og sett» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 4. november 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 9 L (2022-2023)
Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)

Kultur- og likestillingsdepartementet
Meld. St. 8 (2022-2023)
Menneskerettar for personar med utviklingshemming
- Det handlar om å bli høyrt og sett
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2022-2023)
Endring av Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (orientering om prisjustering av kostnadsrammer for nye lufthavner og økte utgifter til riksveiferjedriften og ordningen med gratis ferjer)

2. Styrer og utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Det oppnevnes et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer.

Leder:
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen

Medlemmer:
Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
Professor Mads Greaker, Nesodden
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Mette Gundersen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Gruppeleder Tom Kalsås utnevnes som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksens konstitusjon som statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet forlenges til og med 30. juni 2023.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 4. november 2022 kl. 12.00.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Marius Dirdal til ambassadør i Tallinn, Republikken Estland. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Wellington, New Zealand.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Stian Frydenberg Hermansen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2024.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Johan Strand Moldestad som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2023.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av fagdirektør Marie Wiersholm til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den føderative republikken Brasil for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Samferdselsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2020/1055 av 15. juli 2020 som gjelder regler om markeds- og yrkesadgang til vegtransportmarkedet, og
  • Forordning (EU) 2020/1054 av 15. juli 2020 som gjelder regler om kjøre- og hviletid og fartsskriver,

kan bli bindende for Norge.