Tariffnemndas vedtak 3. februar 2015 om oppretting av forskrift 27. november 2014 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Protokoll 1/2015

Protokoll fra møte i Tariffnemnda om oppretting av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene ble første gang vedtatt 16. november 2009, og videreført ved nemndas vedtak 20. september 2010, 27. november 2012 og 27. november 2014.

På bakgrunn av en tilleggsbegjæring fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) 15. mars 2010 vedtok Tariffnemnda enstemmig 22. juni 2010 å ta inn en egen bestemmelse i forskriften om avlønning av praktikanter. Både i tilleggsbegjæringen og i vedtaket fra Tariffnemnda er det vist til at det ble inntatt en bestemmelse i den underliggende tariffavtalen om at praktikanter lønnes med 60 % av nybegynnersats for fast ansatt arbeidstaker, og at det ikke var meningen å lønne praktikanter annerledes etter allmenngjøringsforskriften. Forslaget var på alminnelig høring, og fikk bred tilslutning fra høringsinstansene.

Bestemmelsen har ved en feil falt ut i gjeldende forskrift. Det er ingenting i senere begjæringer om allmenngjøring av tariffavtalen som tilsier at bestemmelsen skal tas ut av forskriften, og utelatelsen av bestemmelsen har heller ikke vært tilsiktet fra nemndas side.

Nemnda fatter herved vedtak om at bestemmelsen tas inn igjen i forskriften, slik at forskriftens § 3 får følgende ordlyd:

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a) Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere 16–17 år: 87,90

Arbeidstakere 17–18 år: 90,90

Over 18 år: ansatt inntil 12 uker 109,40

Over 18 år: ansatt mellom 12–24 uker (3–6 md.) 114,90

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b) Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere: 129,30

Arbeidstakere 16–17 år: 95,90

Arbeidstakere 17–18 år: 99,90

c) Tillegg for fagarbeidere: 10,-

d) Helge-/helligdagstillegg

Røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time

1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24

2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften

3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

e) Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 60 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere, jf. b).

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Oslo, 3. februar 2015

 

  Johan Kr. Øydegard  
Steinar Holden   Terese Smith Ulseth
Knut Bodding   Margrethe Meder