Tilregnelighetsutvalgets behandling av personopplysninger

Datatilsynet har gitt Tilregnelighetsutvalget konsesjon i medhold av personopplysningsloven § 9 tredje ledd og § 33.

Av Datatilsynets vedtak fremgår det:

"Utvalget skal gi allmennheten informasjon om sin behandling av personopplysninger. Informasjonen skal sørge for at den enkelte borger settes i stand til å forutberegne med en viss grad av sannsynlighet hvorvidt ens personopplysninger kan eller vil bli omfattet av utvalgets behandling, og eventuelt fremme sine rettigheter som registrert. Informasjonen skal minst inneholde opplysninger som nevnt i personopplysningslovens § 18 første ledd. Dette kan for eksempel løses gjennom informasjon på departementets hjemmesider."

Det informeres med dette at konsesjonen gjelder slik behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle utvalgets mandat fastsatt i kongelig resolusjon av 25. januar 2013.

Se utvalgets mandat her

Konsesjonen gir utvalget behandlingsgrunnlag for personopplysninger ved gjennomgang av straffesaksdokumenter hvor det er innhentet prejudisielle rapporter og rettspsykiatriske erklæringer i perioden 1. januar 2008 – 1. januar 2013. Påtalemyndigheten har tidligere gitt utvalget innsyn i materialet. Tilregnelighetsutvalget vil ikke utlevere opplysningene til andre.

Tilregnelighetsutvalget er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med utvalgets arbeid, og tilregnelighetsutvalgets sekretariat har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter. Sekretariatet har kontorer hos Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A, Oslo.