Tilknyttede virksomheter

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser. Etaten er også tillagt viktige oppgaver med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig.

Mens Sivilforsvarets viktigste oppgave tidligere var å beskytte sivilbefolkningen mot krigsfarer, er aktivitetene i dag særlig rettet inn mot større branner, flom, ras, oljeutslipp og søk etter savnende personer.

Sivilforsvaret driver opplæringsvirksomhet innen redningstjeneste og sivil beredskap, måler radioaktivt nedfall, forvalter regelverk for tilfluktsrom og har ansvar for varsling av befolkningen ved overhengende fare både i fred og krig. Etaten er ressursleverandør til internasjonale, humanitære operasjoner.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og er inndelt i 20 distrikter som dekker hele landet.

Kontakt med Sivilforsvaret bør i de fleste tilfelle skje direkte til det enkelte sivilforsvarsdistrikt. Dette gjelder all kontakt om bistand i akutte situasjoner og alle henvendelser fra tjenestepliktige. 

Henvendelser av overordnet karakter som gjelder hele etaten, kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nettside: http://www.sivilforsvaret.no/presentation/index.asp