Konfliktrådene / Konfliktråda

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.

Å forebygge kriminalitet er et felles ansvar for offentlig sektor på alle nivå, private aktører og sivilsamfunnet. Kriminalitetsforebyggende arbeid krever hensiktsmessige samarbeidsstrukturer. Konfliktrådet skal bidra til å formidle og bygge kunnskap om kriminalitetsforebygging, med vekt på tverretatlig samhandling. Konfliktrådet skal understøtte departementets arbeid med politikkutvikling på området. Konfliktrådet koordinerer, gir faglig støtte og veiledning til de kommunene i landet som benytter seg av modellen for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTmodellen).

Konfliktrådet organiserer en gratis konfliktløsningstjeneste som tilrettelegger for møter der partene selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktrådet tilbyr arena for konfliktløsning både i sivile saker og i straffesaker. Konfliktrådet har også ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. Sekretariatet for konfliktrådene er faglig og administrativt ansvarlig for konfliktrådene.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

 

Nettside: https://www.konfliktraadet.no/