Konfliktrådene / Konfliktråda

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.

Konfliktrådet organiserer en gratis konfliktløsningstjeneste som tilrettelegger for møter der partene selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktrådet tilbyr arena for konfliktløsning både i sivile saker og i straffesaker. Konfliktrådet har også ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. Sekretariatet for konfliktrådene er faglig og administrativt ansvarlig for konfliktrådene.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) er underlagt Konfliktrådene, og har som oppgave å stimulere lokal og nasjonal kriminalitetsforebygging, gjennom å formidle kunnskap og bygge kompetanse, være en rådgiver og pådriver.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

 

Nettside: https://www.konfliktraadet.no/