Gassnova SF

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007, og eies av Olje- og energidepartementet.

Gassnova har som formål å forvalte statens interesser innenfor CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2) og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er et mål at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering. Gassnova skal gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Technology Centre Mongstad DA (TCM). TCM er  en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

Teknologiutvikling stimuleres også gjennom CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Gassnova administrerer demonstrasjonsdelen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer forsknings- og utviklingsdelen.

Gassnova følger på vegne av staten opp tilskuddsavtalene for Langskip og industriaktørenes prosjektstyring av samt koordinerer arbeidet med gevinstrealisering, slik at målene med Langskip realiseres, herunder hvordan Teknologisenteret Mongstad (TCM) og CLIMIT-programmet kan bidra til gevinstrealisering.

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://gassnova.no/