Innenriksavdelingen/ Innenriksavdelinga

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i den løpende samordningen av Regjeringens arbeid.

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i den løpende samordningen av regjeringens arbeid.

Saker som skal behandles på regjeringskonferanse gjennomgås. Tilsvarende blir listene over Statsrådets saker gjennomgått før sakene legges fram i forberedende statsråd.

Avdelingen deltar også i enkelte interdepartementale arbeidsgrupper, og bistår den politiske staben i det løpende arbeidet.

Arbeidet i avdelingen er organisert slik at hver enkelt medarbeider følger opp alle saker fra et bestemt antall departementer. Ved rekrutteringen til avdelingen har en lagt vekt på å få til bredde i erfaring og utdanningsbakgrunn.

Innenriksavdelingen har 6 medarbeidere.