Miljøvernbudsjettet 2006 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Verneplan for rike lauvskoger i Finnmark gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Verneplan for myr gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. De norske verdensområdene er Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Hjemmeluft i Alta, Urnes stavkirke, Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap. I tillegg er meridianstøtta i Hammerfest og tre andre punkt i Struves triangelkjede tatt opp på verdensarvlista som det første teknisk-vitenskapelige kulturminnet.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter ytterst i Lofoten, Kvænangen, rundt Nordkapp og Varangerfjorden.
 • Videreføring av bevilgningen til tiltak for bevaring av fjellreven, på samme høye nivå som i 2005 med 4,9 millioner kroner, herunder forsøk med rødrevkontroll på Varangerhalvøya.
 • Økt bevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. MAREANO-programmet har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

Troms

 • Verneplan for rike lauvskoger i Troms gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Vern av Øvre Dividal (utvidelse av eksisterende verneområde) og Sørdalen/Isdalen er planlagt gjennomført i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter ytterst i Lofoten, Kvænangen, rundt Nordkapp og Varangerfjorden.
 • Økt bevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. MAREANO-programmet har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

Nordland

 • Vern av området Visten/Lomsdal gjennomføres i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Videreføring av bevilgningene på ca 25 millioner kroner for å redde villakstammene, hovedsaklig til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En del av disse midlene går til arbeidet med nedkjemping av parasitten i Vefsna.
 • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, herunder Vegaøyene.
 • Det foreslås 4,9 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. Fjellreven på Børgefjell i Nordland og Nord-Trøndelag fylker er en del av dette prosjektet.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter i Lofoten og Vesterålen, samt i ytre strøk av Troms, rundt Nordkapp og Varangerfjorden.
 • Økt bevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. MAREANO-programmet har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

  Nord-Trøndelag

  • Videreføring av restaureringsarbeidet på Steinvikholm.
  • Den fylkesvise verneplanen for Vikanbukta gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner
  • Videreføring av bevilgningene på ca 25 millioner kroner for å redde villakstammene, hovedsaklig til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En del av disse midlene går til av arbeidet med nedkjemping av parasitten i Steinkjervassdraget.
  • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.
  • Det foreslås 4,9 mill. kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. Fjellreven på Børgefjell i Nordland og Nord-Trøndelag fylker er en del av dette prosjektet.

  Sør-Trøndelag

  • Vern av Sylane og Hyllingsdalen er planlagt gjennomført i tråd med Nasjonalparkplanen.
  • Det foreslås 4,9 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden. Dette er samme høye nivå som i 2005. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. En del av prosjektet er avlstasjon på Oppdal.
  • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner.  De norske verdensområdene er Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Hjemmeluft i Alta, Urnes stavkirke, Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap.
  • Økt bevilgning til brannsikring Bergstaden Røros.
  • Fondskapitalen i Kulturminnefondet foreslås økt med 400 millioner kroner og blir nå på 800 millioner kroner.

  Møre og Romsdal

  • Den fylkesvise verneplanen for sjøfugl i Møre og Romsdal gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner
  • Videreføring av bevilgningene på ca 25 millioner kroner for å redde villakstammene, hovedsaklig til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En del av disse midlene går til av arbeidet med nedkjemping av parasitten i Møre og Romsdal knyttet til vassdrag Romsdalsfjorden og til Driva på Sunndalsøra.
  • Økt bevilgning til vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen, særlig satsing på nasjonalt viktige og prioriterte kulturminner, herunder stavkirker og verdifull kirkekunst i disse, med 4,8 millioner kroner fra 20,9 millioner kroner i 2005 til 25,7 millioner kroner i 2006.
  • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid ved Grip og Kvernes stavkirker.
  • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, herunder Vestnorsk fjordlandskap.

  Sogn og Fjordane

  • Verneplan for edellauvskog gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
  • Videreføring av bevilgningene på ca 25 millioner kroner for å redde villakstammene, hovedsaklig til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En del av disse midlene går til av arbeidet med nedkjemping av parasitten i Lærdalselva.
  • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, herunder Vestnorsk fjordlandskap.
  • Økt bevilgning til vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen, særlig satsing på nasjonalt viktige og prioriterte kulturminner, herunder stavkirker og verdifull kirkekunst i disse, med 4,8 millioner kroner fra 20,9 millioner kroner i 2005 til 25,7 millioner kroner i 2006.
  • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Borggund stavkirke.

  Hordaland

  • Økt bevilgning til vern og sikring av fredete og særlig verdifulle kulturmiljø og landskap med 2,0 millioner kroner, herunder istandsetting av kulturlandskap Lyngheisenteret.
  • Bevilgning til lokal kulturminneforvaltning, prosjekt i Bergen.
  • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. 2 millioner kroner av disse er øremerket istandsetting av Bryggen i Bergen.
  • I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, herunder Vestnorsk fjordlandskap.

  Rogaland

  • Lokal kulturminneforvaltning, prosjekt i Stavanger.
  • Aksjon Jærvassdrag.

  Vest-Agder

  • Lokal kulturminneforvaltning, prosjekt i Kristiansand.

  Aust-Agder

  Telemark

  • Økt bevilgning til vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen, særlig satsing på nasjonalt viktige og prioriterte kulturminner, herunder stavkirker og verdifull kirkekunst i disse, med 4,8 millioner kroner fra 20,9 millioner kroner i 2005 til 25,7 millioner kroner i 2006. Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Eidsborg stavkirke.

  Vestfold

  • Økt bevilgning til skjøtsel og vedlikehold av automatisk fredete kulturminner med 3 millioner kroner, herunder Kaupangundersøkelsen.

  Buskerud

  • Vern av Hallingskarvet er planlagt i tråd med Nasjonalparkplanen.
  • Økt bevilgning til nytt skogvern med 11,0 millioner kroner fra 57,2 til 68, 2 millioner kroner, Det tas sikte på vern av området Trillemarka-Rollag Østfjell i 2006

  Hedmark

  • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

  Oppland

  • Økt bevilgning til vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen, særlig satsing på nasjonalt viktige og prioriterte kulturminner, herunder stavkirker og verdifull kirkekunst i disse, med 4,8 millioner kroner fra 20,9 millioner kroner i 2005 til 25,7 millioner kroner i 2006. Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Reinli stavkirke.
  • Forebyggingstiltak på rovvilt er for hele landet økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

  Oslo Akershus

  • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus planlegges gjennomført.

  Østfold

  • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold planlegges gjennomført.
  • Verneplan for ytre Hvaler er planlagt gjennomført.
  • Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø vil bli prioritert også i 2006, blant annet ved at det settes av midler til ekstraordinære tiltak for å bedre situasjonen i vassdraget.

  Polarområdene

  • Økning av NPs ramme med kr 650.000 til nytt styringssystem på taubanen opp til luftmålestasjonen i Ny-Ålesund på Zeppelinfjellet
  • Økning av NPs ramme til Forskningsparken med 2,3 millioner kroner til utstyr og 3,5 millioner kroner til husleie
  • Økt bevilgning til forskningsstasjonen Troll i Antarktis med 25 millioner kroner.
  Til toppen