Miljøvernbudsjettet 2006 fra A til Å

Stikkord fra A-Å

FjellrevFriluftslivKulturminnefondetKulturminneforvaltningLokalt miljøvern - Miljøforskning og overvåkningMiljøgifterNasjonalparkerRovviltSkogvernTrollVerdensarvområdene

Fjellrev
Arbeidet med å redde fjellreven fra utryddelse er intensivert de siste årene. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til tiltak for bevaring av fjellreven, på samme høye nivå som i 2005, med 4,9 millioner kroner. Arbeidet vil i hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings Handlingsplan for fjellrev, se omtale om fjellrev hos Direktoratet for naturforvaltning.

Friluftsliv
Den økte bevilgningen på 5 millioner kroner til friluftslivstiltak i Friluftslivets år 2005 videreføres slik at det også for 2006 er disponibelt 15,5 millioner kroner til tiltak til fremme av friluftslivet. En vesentlig del av denne bevilgningen vil bli benyttet til tiltak rettet mot barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter.

Det gis ytterligere midler til sikring av friluftsområder ved at tilsagnsfullmakten for arealsikring økes med 2 millioner kroner.

Samtidig øker tilskuddet til Friluftsrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene med 0,7 millioner kroner. Disse organisasjonene er viktige aktører både når det gjelder sikring, tilrettelegging, drift og aktivitetstiltak for friluftslivet.

Kulturminnefondet
Fondskapitalen foreslås økt med 400 millioner kroner til i alt 800 millioner kroner. Avsetningen vil gi effekt fra 2007 og total avkastning blir på ca. 24,1 mill kroner i 2007, ut fra dagens rentenivå. Midlene skal hovedsaklig gå til prosjekter i forbindelse med fredete kulturminner og kulturmiljøer, som gir synergieffekter og utløser private midler eller betydelig egeninnsats. Prosjekter som kommer allmennheten tilgode skal prioriteres.

I 2006 vil avkastningen av fondskapitalen øke med 3,7 millioner kroner til i alt 16,7 mill. kroner, som følge av økt fondskapital i Revidert Nasjonalbudsjett 2005. Denne økningen vil bli brukt til verdiskapingsprogrammet.

Kulturminneforvaltning
Det foreslås en økning på nærmere 19 prosent på Riksantikvarens tiltakspost for vern og sikring av kulturminner til omlag 295 mill. kroner. De viktigste prioriteringene er:

  • etablering av et verdiskapingsprogram som skal stimulere til at ressursene som ligger i kulturminner og kulturmiljø blir tatt i bruk i utvikling av lokalsamfunn og som grunnlag for næringsutvikling med en total ramme på 9,7 mill. kroner. St.meld nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.

Lokalt miljøvern
Miljøverndepartementets budsjett er det lagt inn en ny post med bevilgningsforslag på 10,0 millioner kroner. Midlene skal bidra til å utvikle det store miljøvernpolitiske handlingsrommet som ligger i kommunene. Gjennom systematisk og effektiv formidling av foreliggende kunnskap og erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid, skal det oppnås resultater innen prioriterte miljøområder som monner i nasjonal målestokk.

Miljøforskning og overvåkning
I Miljøverndepartementets budsjett er det lagt inn økning på 13,1 millioner kroner.

Økningen skal bla benyttes til å styrke overvåkningen få følgende områder

Tareskogen langs kysten, biologisk mangfold (sjøfugl og bestandsregistrering av rovvilt), Barentshavet, farlig forurensning, miljøstatistikk.

Miljøgifter
Posten til opprydningstiltak på SFTs budsjett foreslås økt med 8,2 millinoner kroner, dvs 12,6 prosent. Det foreslås også økt bevilgning med 3,0 millioner kroner til kartlegging av miljøgifter på Miljøverndepartementets budsjett. Økningene vil bli benyttet til å styrke det pågående arbeidet.

Nasjonalparker
Det foreslås økt tilsagnsfullmakt på 5,4 mill. kr til vern av nye nasjonalparker. Dette gjør det mulig å opprettholde framdriften i verneplanarbeidet. Bevilgningene til ulike deler av nasjonalparkarbeidet er styrket. Det er lagt inn 3 mill. kr mer til opprettelse av nye oppsynsstillinger i nasjonalparker og andre verneområder, 2,2 mill. kr mer til utarbeidelse av forvaltningsplaner, 1,1 mill. kr mer til norske verdensarvområder med viktige naturverdier (Vega og Nærøyfjorden/ Geirangerfjorden) og 0,2 mill. kr mer til nasjonalparksentra. Totalt vil 60 mill. kr bli brukt på nasjonalparkene i 2006 – en økning på 6 mill. kr fra 2005. I løpet av Bondevik II-regjeringens funksjonstid er vernearealet økt med 65 %. Se også MDs nettsider om vern av natur.

Rovvilt
Det foreslås å øke midlene til forebyggende og konfliktreduserende tiltak i rovviltforvaltningen med 5,0 millioner kroner. Totalt er det satt av 37 millioner kroner til slike tiltak i 2006. Styrkingen er i tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 15 (2003-04) Rovvilt i norsk natur. I tillegg er bestandsregistrering av rovvilt økt med 4,2 mill. kroner fra 5,5 til 9,7 mill. kroner.

Skogvern
Det foreslås en bevilgning til nytt vern på 11 millioner kroner som hovedsakelig vil gå til frivillig skogvern i 2006. Det tas dessuten sikte på å vedta vern for området Trillemarka-Rollag Østfjell i 2006. Dette er et av de største sammenhengende gammelskogområdene som er igjen i Sør-Norge.

Troll
Bevilgningene til forskning og til drift av Troll som helsårsstasjon foreslås økt med 25 millioner kroner.

Verdensarvområdene
Midlene til de norske verdensarvområdene vil bli økt med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. 2 millioner kroner av denne økningen øremerkes istandsettingen av Bryggen i Bergen. I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 mill. kroner. St.meld nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.

Til toppen