Nye avtaler for samarbeid og utvikling i kommunene

- Vi vil bidra til at det legges godt til rette for gode prosesser for kommunene, de tillitsvalgte og medarbeidere når de forbereder og gjennomfører sammenslåinger. Jeg er glad for at vi har fått på plass nye samarbeidsavtaler med partene i kommunesektoren, som skal bidra til medvirkning, involvering og utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne signerte i juni to avtaler om utviklingsarbeid i kommunesektoren. Den ene avtalen skal etablere et oppfølgingstilbud til kommuner som skal i gang med sammenslåing, mens den andre vil gi tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid, og rettes mot alle kommuner.

- Kommunene, både de som har vedtatt sammenslåing og øvrige kommuner, vil stå overfor betydelige utfordringer i tiden fremover. Dette vil kreve evne og vilje til å fornye og forbedre. Jeg er derfor svært tilfreds med at vi i dag er blitt enige om to ulike prosjekter som skal bidra til dette, sier Jan Tore Sanner.

Avtalen for kommuner som skal slå seg sammen

Tilbudet skal stimulere og bidra til gode sammenslåingsprosesser lokalt. Formålet er å heve kunnskapsnivået og dele erfaringer om ulike deler av en slik prosess gjennom å etablere møteplasser. Disse vil arrangeres både som ulike typer fagsamlinger, etter lokale behov og ønsker. Tematisk vil det være hovedvekt på arbeidsgiverrelaterte spørsmål, men andre tema kan også være aktuelle.

KS har det praktiske ansvaret for gjennomføring av tilbudet, men partene sentralt skal i fellesskap bidra med innspill til tema, problemstillinger og innhold i programmet.

- Mange kommuner skal i gang med sammenslåingsprosesser. Dette er et stort arbeid som involverer alle tjenesteområder, ansatte og innbyggere i de kommunene det gjelder. Å kunne gi et felles oppfølgingstilbud til disse kommunene synes jeg er veldig bra, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Det vil komme invitasjon til aktuelle kommuner tidlig høst 2016.

Avtalen om utviklingstilbud til kommuner

Formålet med denne intensjonsavtalen er å utforme et tilbud til kommunene om bistand til lokalt utviklingsarbeid, og skal tilbys alle kommuner. Det skal settes ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra alle partene som skal definere tema og virkemidler for dette.

 -  Alle kommuner må drive med fornying og utviklingsarbeid både på kort og lang sikt. Mange kommuner jobber veldig bra på mange ulike områder. Gjennom et nytt samarbeid om et utviklingsprosjekt vil vi bidra til å støtte oppunder dette, sier statsråd Jan Tore Sanner. 

Til toppen