Plannytt 1/2013

Tema: Planlegging i pressområder

T-1529
eISSN 1502-2005

Innhold

4 Intervjuet: plansjefen
7 Bysatsingen
9 Råd for bypolitikk
10 Groruddalssatsingen
14 Eksempelsamling fra Framtidens byer
16 Overvannshåndtering i Framtidens byer
19 Nasjonal sykkelstrategi
21 Norske gater og plasser
23 Regionalplan Jæren
26 Midtsider: 10 bud for bypolitikk
28 Nettsider om planlegging
30 Nye nettsider fra MD
33 Status for planstrategier
35 Status for planregister
38 Plandelen evalueres
40 Kompetanse: samhandlingsreformen og Samplan
42 Innsigelsesprosjektet
44 Innsigelsessaker