Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4961-4980 av 5190 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 5.11.2001 Brev fra Kredittilsynet

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Tore Johan Berg Dir.linje: 22939848 Vår ref.: 2001/09075 Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 19.09.2001 Vedlagt følger Kredittilsynets notat 11.09.2001 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endring av lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/4559 FM HD 5.11.2001 Kredittilsynet har ved brev 19. september 2001 oversendt et notat med forslag til endringer i autorisasjonsordningen for regnskapsførere. Kredittilsynet foreslår prinsipalt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Notat fra Kredittilsynet 11.09.2001

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Genmodifiserte organismer - høring

  23.10.2001 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet ber om høringsuttalelser på nytt direktiv om utsetting av genmodifiserte organismer i EU. Høringsfristen er 17. desember 2001. (23.10.01)

  Høringsfrist: 17.12.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om endringer i boligbyggelagsforskriften

  12.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9411 FM KSj 12.10.2001 Det vises til vedlagt brev fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 30. juli 2001 vedrørende spørsmålet om sikringsordning for OBOS. Kredittilsynet ble i brevet bedt om å utarbeide

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.10.2001 Vedlegg - Brev til Kredittilsynet

  12.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Deres ref Vår ref Dato 1999/07079 98/9411 FM KSj 30.07.2001 Det vises til Kredittilsynets brev 24. januar 2000, brev fra Finansdepartementet til OBOS 26. juni 2000 samt øvrig korrespondanse i saken. Det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor

  10.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3860 FM fb 10.10.2001 Vedlagt følger NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor. Det bes om høringsinstansenes merknader til utredningen innen fredag 18. januar 2002.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.10.2001 Høringsnotat

  02.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring av innsynsdirektivet

  02.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato FM 00/4398 ToM 2.10.2001 EØS-komiteen vedtok 25. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) til også å omfatte kommisjonens direktiv 2000/52/EF om endring av kommisjonens direktiv 80/723/EØF om

  Status: Ferdigbehandlet

 • 18.09.2001 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  18.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet, 29. august 2001 FORSLAG TIL ENDRING AV KREDITTILSYNSLOVEN § 9 OM UTLIGNING AV KREDITTILSYNETS UTGIFTER 1 Innledning Etter kredittilsynsloven § 9 skal Kredittilsynets utgifter utlignes på institusjoner (inkl. personer) under tilsyn

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring Forslag til endring i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter

  18.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3547 FM KSj 18.09.2001 Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedr Haag-konvensjon

  14.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3401 FM KTN 14.09.2001 Vedlagt følger utkast til ”Convention on the law applicable to proprietary rights in indirectly held securities”, samt en rapport utarbeidet av sekretariatet ved Haag-konferansen om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endring av petroleumsskatteloven

  13.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Statoil Oljeindustriens landsforening Oljeskattekontoret Deres ref Vår ref Dato 00/2258 SA SBS/rla 13.09.2001 Forslag om endring av petroelumsskatteloven - avskrivning av produksjonsinnretinger og rørledningsanlegg for gass tilknyttet storskala

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til ny overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Sverige og Norge

  06.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/5989 SA FR/KR 6.09.2001 Utkast til ny overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Sverige og Norge - endring av forskrift 26. mai 1978 nr. 12

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om endring av forskrift om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods

  01.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Utkast til forskrift om endring av forskrift om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods Fastsatt av Finansdepartementet …… 2001 med hjemmel i tolltariffens § 11 pkt. 10 og kgl.res. av 16. desember 1966. I forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på såkalte korte ruter mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige

  01.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige har under hensyn til Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige angående proviantering av passasjerfartøyer i trafikk mellom havner i Danmark, Finland, Norge og Sverige av 16. desember 1968, og med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge

  30.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato SA 01/3365 OH/rla 30.08.2001 Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge Vedlagt oversendes departementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 30.08.2001

  30.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 30.11.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedr. Kombinerte pensjonsordninger

  02.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2443 FM Gro 02.08.2001 I finanskomiteens innstilling til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger

  Status: Ferdigbehandlet

 • 020801 Høringsnotat

  02.08.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Bakgrunn I finanskomiteens innstilling til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.), jf. Innst.O. nr 110 (2000-2001), uttaler det at

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen