Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4981-5000 av 5195 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på såkalte korte ruter mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige

  01.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige har under hensyn til Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige angående proviantering av passasjerfartøyer i trafikk mellom havner i Danmark, Finland, Norge og Sverige av 16. desember 1968, og med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge

  30.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato SA 01/3365 OH/rla 30.08.2001 Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge Vedlagt oversendes departementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 30.08.2001

  30.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 30.11.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedr. Kombinerte pensjonsordninger

  02.08.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2443 FM Gro 02.08.2001 I finanskomiteens innstilling til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger

  Status: Ferdigbehandlet

 • 020801 Høringsnotat

  02.08.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Bakgrunn I finanskomiteens innstilling til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.), jf. Innst.O. nr 110 (2000-2001), uttaler det at

  Status: Ferdigbehandlet

 • 020801 Utkast til endring av foretakspensjonsloven

  02.08.2001 Høring Finansdepartementet

  I I lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer: Kapittel 2 avsnitt III skal lyde: III. Kombinerte pensjonsordninger § 2–12 Adgang til å ha kombinerte pensjonsordninger (1) Et foretak som har ordning med ytelsesbasert

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner

  10.07.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2992 SØ SAE 09.07.2001 Vedlagt følger departementets høringsnotat med forskrift for beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner. Forskriften er en oppfølging av Ot.prp. nr.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.07.2001

  09.07.2001 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner 1 Innledning I Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) foreslo Finansdepartementet at obligasjoner (mengdegjeldsbrev) skal beskattes etter en renteberegningsmodell, der skattegrunnlaget er den

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

  06.07.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2953 SA HRu/KR 6.07.2001 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved formuesskatteligningen og fastsetting av arveavgift Vedlagt følger

  Status: Ferdigbehandlet

 • Målform i grunnskolen - høyring

  04.07.2001 Høyring Kunnskapsdepartementet

  KUF har sendt ut på høyring framlegg til justeringar av forskrifta til Opplæringslova som gjeld rådgjevande røysting om målform i grunnskolen.

  Høyringsfrist: 26.10.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap)

  28.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2140 SA OGD/GS 28 .06.2001 Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap) Vedlagt oversendes departementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 28.06.2001

  28.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9807 SA RCL/rla 25.06.2001 Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker Finansdepartementet sender med dette utkast til forskrift om bindende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Merknader 25.06.2001

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Til: § 1 Virkeområde Skattedirektoratet kan avgi bindende forhåndsuttalelse i saker som gjelder inntekts- og formuesskatt etter skatteloven, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven, samt merverdiavgift og investeringsavgift. En

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 25.06.2001

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet ………2001 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3 A-4 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 58 e. § 1 Virkeområde Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel - høring

  07.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/4765 SA FR/KR 07 .06.2001 Endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel - høring Finansdepartementet har utarbeidet forslag til endring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 07.06.2001

  01.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 07. 06 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 68, jf. kgl.res. av 19. juni 1997 nr. 613. I forskrift 24. august 1999 nr. 959 om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til endring av forskrift om beregning av ansvarlig kapital

  07.05.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansnæringens Hovedorganisasjon Norske Pensjonskassers Forening De selvstendige kommunale pensjonskassers forening Norges Bank Deres ref Vår ref Dato 98/7938 FM PØE 07.05.2001 1. Innledning Vedlagt følger utkast til endring i forskrift om 1. juni

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.05.2001 Vedlegg til høring

  07.05.2001 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 1 Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2001 om hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Foreslår å lovfeste elevers arbeidsmiljø

  02.05.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  KUF foreslår å lovfeste bestemmelser om elevers arbeidsmiljø.

  Høringsfrist: 15.08.2001 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen