Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5001-5020 av 5195 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 06.07.2001

  01.05.2001 Høring Finansdepartementet

  1.Innledning I dette høringsnotatet foreslås endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper ved formueskatteligningen og fastsetting av arveavgift, jf. skatteloven § 4-12 og arveavgiftsloven § 11A første

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - eRegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato FM CBe 20.04.2001 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket innenfor deler av Finansdepartementets område, herunder innen bank, finans, forsikring, pensjon, børs,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  OVERSIKT OVER DE LOVER OG FORSKRIFTER PÅ FINANSMARKEDSOMRÅDET SOM ER KARTLAGT 1.1 Lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve (deponeringsloven) 1.2 Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (valutaloven) 1.3 Forskrift 27. juni 1990 nr.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til lov av 13. juni 1975 nr. 35

  06.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Utkast til lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. I § 3 c skal lyde: Underskudd kan kreves fradratt inntekt i senere år uten tidsbegrensning. Underskudd oppstått i inntektsåret 2002

  Status: Ferdigbehandlet

 • Ny forskrift om særavgifter - høring

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene NY FORSKRIFT OM SÆRAVGIFTER - HØRING Vedlagt følger utkast til ny forskrift om særavgifter, samt høringsnotat. Forslaget gjelder avgifter som oppkreves i medhold lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 03.04.2001

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskriftsspeil

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dagens regelverk KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1-1-1 Virkeområde De enkelte forskrifter § 1 (forskriftens anvendelsesområde) § 1-1-2 Definisjoner Ny bestemmelse KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT § 2-1-1 Når avgiftsplikten

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskriftsutkast

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat - eRegelprosjektet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  15. mars 2001 (Jf. EØS–avtalens vedlegg …, Rdir. 98/49/EØF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige ervervsdrivende, som flytter innenfor Felleskapet gjelder som lov) § 1 Denne lov har som formål å

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dato: 19.03.2001 Til: Finansdepartementet Fra: Kredittilsynet Innledning Departementet har bedt om Kredittilsynets forslag til lov og eventuelle forskriftsbestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre Rådsdirektiv

  Status: Ferdigbehandlet

 • Gjennomføring av rådsdirektiv 98/49/EF i norsk rett

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4277 FM GRo 02.04.2001 Det vises til St.prp. nr. 17 (2000-2001) om innlemming av rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 - utkast til forskrifter mv. - høring

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/905 SA EML/AaT/HEH 29.03.2001 Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 – utkast til forskrifter mv. - høring 1. Innledning Stortinget vedtok 7. desember 2000 at det skal innføres generell

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 11: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 10 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 10: 1 Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 9: 1 Innledning I forbindelse med gjennomgangen av forskrifter som må endres som følge av merverdiavgiftsreformen, har Finansdepartementet sett behov for diverse endringer av andre forskrifter. Det fremsettes derfor også forslag til

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 8: Utkast til endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven som en følge av merverdiavgiftsreformen 1 Innledning Som følge av merverdiavgiftsreformen er det behov for å foreta endringer i en del

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr 7: 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 6 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 6 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vil det være generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av både varer og tjenester. Når det gjelder varer, er både innenlands omsetning, uttak og innførsel av varer transaksjoner som kan utløse

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen