Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5021-5040 av 5197 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr 7: 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 6 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 6 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vil det være generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av både varer og tjenester. Når det gjelder varer, er både innenlands omsetning, uttak og innførsel av varer transaksjoner som kan utløse

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 5 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 5: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 4 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 4: Utkast til forskrift om Redusert merverdiavgift på næringsmidler Innledende bemerkninger Stortinget fattet den 28. november 2000 vedtak om at det fra 1. juli 2001 skal betales 12 pst. merverdiavgift for næringsmidler, etter

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 3 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 2 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 2: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825. I I forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-47, jf. kgl.res. …………….. I I forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1205 FM GK 7.03.2001 Det vises til Kredittilsynets brev av 1. februar 2001 om ovennevnte (kopi vedlagt). Kredittilsynet viser til sitt brev av 19. mai 2000 til Finansdepartementet, samt til brev av 21.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.03.2001 Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/3863 SA PKB/KR 28.02.2001 Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen") Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.02.2001

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5226 - 99/1369 FM InA 27.2.2001 Vedlagt er utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring, med tilhørende utkast til forskrift, utarbeidet av Kredittilsynet.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 27.02.2001 Utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-4 annet ledd, jf. § 7-1 tredje ledd og § 1-1 annet ledd annet punktum og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2001 Vedlegg

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 10-1 siste punktum. §1 Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel kapittel 10 gjelder tilsvarende for gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om motregning av gjenkjøpsavtaler (repoavtaler)

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/1492 FM GK 14.02.2001 1. Finansdepartementet ba i brev 27. februar 1998 Kredittilsynet om uttalelse til en henvendelse fra International Securities Markets Association (ISMA) og Norges Fondsmeglerforbund (

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.02.2001 Høringsnotat

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning I brev av 9. mars 2000 ga Finansdepartementet en bank samtykke til at fondsobligasjoner kan likestilles med kjernekapital, jf. § 3 nr. 13 i forskrift av 1. juli 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2715 SA BB 12.02.2001 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner. I høringsnotatet går departementet inn for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om omdannelse av Oslo Børs

  09.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Adressatene Deres ref Vår ref Dato 00/4523 FM AAL 9.02.2001 Lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven) ble sanksjonert 17. november 2000. Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Etter den nye børsloven § 10-

  Status: Ferdigbehandlet

 • 09.02.2001 Utkast til forskrift om omdannelse av Oslo Børs

  09.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. §§ 10-1 tredje ledd og 10-2 fjerde ledd. § 1 Definisjoner Med Oslo Børs menes den selveiende institusjon Oslo Børs opprettet i medhold av lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen