Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5041-5060 av 5191 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 22.12.2000

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  22.12.2000 Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven 1 Innledning Lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 29 legger opp til et tradisjonelt system med innlevering av omsetningsoppgaver på

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 7

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  1. Forskrift om endring av forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150 2. Forskrift om endring av forskrift om krav til opplysninger i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 1

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 5

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om markedsovervåking for børs og autoriserte markedsplasser, jf § 5-11 første ledd og § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt, og utarbeidet utkast til forskrift. Børsloven § 5-11 Markedsovervåking

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 6

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for lov om børsvirksomhet (børsloven) av 17 11 2000 nr 80 jf børsloven § 10-1, og utarbeidet utkast til forskrift. § 10-1 Ikrafttredelses- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 4

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om adgangen til å erverve og avhende finansielle instrumenter for ansatte og tillitsvalgte på børs og autoriserte markedsplass, og i foretak i konsern med slik virksomhet, samt deres meldeplikt for

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 2

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om unntak fra taushetsplikt for børs og autorisert markedsplass, jf børsloven § 3-6 og § 6-8 første ledd tredje strekpunkt, samt utarbeidet utkast til forskrift. § 3-6 Taushetsplikt Børsloven § 3-6

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 3

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om habilitet for tillitsvalgte og ansatte ved børs og autoriserte markedsplasser jf børsloven § 3-7 og 6-8 første ledd, og utarbeidet utkast til forskrift. § 3-7 Habilitetsregler Børsloven § 3-7

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 9

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  1. FORSKRIFT OM KLARGJØRING AV KONTROLLANSVAR, DOKUMENTASJON OG BEKREFTELSE AV DEN INTERNE KONTROLL 1997 06 20 NR 1057 2. FORSKRIFT OM BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT) 1992 12 16 NR 1157 Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om intern

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrifter til ny børslov

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/4523 FM AAL 15.12.2000 Stortinget vedtok 31. oktober 2000 lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven). Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Kredittilsynet har i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 8

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om sammensetning av, og virksomheten til børsers kontrollkomité, og utarbeidet utkast til forskrift, jf utkastet § 3-3 og habilitetsbestemmelsen i § 3-7. § 3-3 Kontrollkomité Lovutkastet § 3-3 lyder

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Oversikt over vedlegg

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  AUTKAST TIL FORSKRIFTER 1Kongen eller departementet har forskriftskompetansen - Vedlegg I Utkast til forskrift om endring i børsforskriften Lovutkastet kapittel 5 lovutkastet § 7-1 lovutkastet § 7-2 - Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Innskuddspensjonsordninger i arbeidsforhold

  01.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/5334 FM GRo 1.12.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til høringsinstansene datert 9. november 2000, der det het at departementet innen kort tid ville sende ut forslag til forskriftsbestemmelser om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap

  28.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/4952 FM TMo 28.11.2000 Finansdepartementet viser til at Verdipapirsentralens representantskap skal bestå av minst 22 medlemmer, jf. lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-4. Ettersom Postbanken

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.11.2000

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Dato: 20.11.2000 1 Innledning Norges forpliktelser etter EØS-avtalen som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger er gjennomført ved lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx. 2000 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet ledd og § 2-1 tredje punktum, lov 24. mai 1961 nr. 2 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 Utkast til forskrift om innskuddspensjon i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) §§ 1–3, 2–7 (3), 3–2 (2), 4-2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2). Del 6 Om flytting av midler knyttet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 - Høringsnotat - Innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Innledning Flytteretten for innskuddspensjonsordninger følger av § 8–5 i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Det følger videre at innskuddspensjonsordningen bare kan flyttes til annen institusjon som nevnt i § 2–2 i samme lov,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 28.11.2000 Forskriftsutkast

  01.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg: Forslag til endringer i forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3. § 3 skal lyde (endringer er markert med kursiv): Følgende institusjoner har hver rett til etter forslag

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endringer i reglene om formuebeskatning av sparebanker

  31.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2186 SA FrK/rla 31.10.2000 Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer av reglene om

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen