Høring om NOU 2006:19 - Akademisk frihet

Stortinget ba departementet om å utrede behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske frihet for den enkelte vitenskapelig ansatte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200606699

Dato
09.10.06

Høring om NOU 2006: 19 Akademisk frihet

Vedlagt følger NOU 2006:19 Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. Utredningen ble avgitt til kunnskapsminister Øystein Djupedal 2. oktober 2006.

Bakgrunn
Utvalget ble oppnevnt som et resultat av Stortingets behandling av ny lov om universiteter og høyskoler våren 2005. Stortinget ba departementet om å utrede behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske frihet for den enkelte vitenskapelig ansatte.

Utvalget ble oppnevnt av departementet 14. oktober 2005, og har vært ledet av professor Arild Underdal. I mandatet ble utvalget bedt om å belyse forholdet mellom institusjonens styringsrett og styringsbehov, og den enkelte ansattes rettigheter. Utvalget ble også bedt om å vurdere om lovhjemling er hensikts­messig, og hvordan man eventuelt kan kodifisere og tydeliggjøre dette i samsvar med anerkjente normer og dagens praksis, og innenfor rammen av den myndighet loven legger til institusjonen selv.

Utvalgets forslag
Utvalget foreslår en ny utforming av universitets- og høyskoleloven § 1-5.

Forslaget innebærer at:

  1. universiteter og høyskoler pålegges å fremme og verne den akademiske frihet, herunder en plikt til å sikre at virksomheten utøves i samsvar med anerkjente etiske prinsipper,
  2. 2.
  3. gjeldende bestemmelser om institusjonell faglig autonomi videreføres, og
  4. 3.
  5. at rettigheter og plikter på individnivå lovfestes.

Høring
Utredningen sendes med dette på høring. Vi ber om at medlemsorganisasjoner informerer eventuelle berørte underorganisasjoner om høringen.

Utvalget har foreslått en ny lovbestemmelse i universitets- og høyskoleloven. Utredningen sendes også på høring til en rekke instanser utenfor universitets- og høyskolesektoren. Dels fordi mange av disse samarbeider tett med universiteter og høyskoler, men også fordi utvalget i utredningen mener at en lovfesting av individuell akademisk frihet vil kunne ha betydning også utenfor universitets- og høyskolelovens virkeområde.

Utredningen er tilgjengelig på departementets nettsider: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.html

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende på samme nettside.

Av hensyn til den videre oppfølgingen, ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

I.
  1. Generelle kommentarer, herunder kommentarer om hvorvidt det er behov for å lovfeste den individuelle akademiske friheten.
II.
  1. Kommentarer til lovforslaget. Vi ber om at det fremgår tydelig i høringssvaret hvilket ledd i den foreslåtte bestemmelsen kommentarene gjelder og at leddene kommenteres i den rekkefølge de er foreslått i bestemmelsen.
III.
  1. Eventuelle andre kommentarer.

Høringsuttalelser sendes departementet innen 5. februar 2007. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Grøholt ( ang@kd.dep.no, tlf. 22 24 77 13) eller Finn-Hugo Markussen ( fhm@kd.dep.no, tlf. 22 24 77 28).

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

Lenke til NOU - NOU 2006: 19

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
De regionale helseforetakene
Departementene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter
Kristne Friskolers Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Studentunion
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentenes landsforbund
Studieforbund
UNIO
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Universitetssykehusene
Utdanningsdirektoratet
VOX
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ettersendt 27.10.06:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det Norske Videnskaps-Akademi
Innovasjon Norge
Norges tekniske vitenskapsakademi