Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5061-5080 av 5195 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 1.12.2000 Utkast til forskrift om innskuddspensjon i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) §§ 1–3, 2–7 (3), 3–2 (2), 4-2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2). Del 6 Om flytting av midler knyttet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 - Høringsnotat - Innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Innledning Flytteretten for innskuddspensjonsordninger følger av § 8–5 i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Det følger videre at innskuddspensjonsordningen bare kan flyttes til annen institusjon som nevnt i § 2–2 i samme lov,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 28.11.2000 Forskriftsutkast

  01.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg: Forslag til endringer i forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3. § 3 skal lyde (endringer er markert med kursiv): Følgende institusjoner har hver rett til etter forslag

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endringer i reglene om formuebeskatning av sparebanker

  31.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2186 SA FrK/rla 31.10.2000 Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer av reglene om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 31.10.2000

  31.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Dato: 31.10.2000 Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker Innledning og sammendrag Sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger er i dag formuesskattepliktig. Samtidig er verdien av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift til lov om innskuddspensjon m.m.

  27.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/4563 FM GRo 27.10.2000 Stortinget har vektlagt at lov om innskuddspensjon skal tre i kraft 1. januar 2001, jf. bl.a. Innst.O. nr. 50 (1999-2000). Departementet tar sikte på at loven skal tre i kraft fra

  Status: Ferdigbehandlet

 • 9.11.2000 Vedlegg 2

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 2 Forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling (klasseforskriften) Kapitaliseringsprodukter (capital redemption operations) er definert som egen forsikringsklasse i vedlegget til

  Status: Ferdigbehandlet

 • 9.11.2000 Vedlegg 3

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 3 Utkast til forskrift om endring av forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endret praktisering av kapitaldekningsregelverket

  11.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/1205 FM GK 11.10.2000 Finansdepartementet ba, på bakgrunn av endring i kapitaldekningsforskriften ved implementering av rådsdirektiv 98/32/EØF og 98/33/EØF, i brev av 21. juni 2000 Kredittilsynet om å

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - utkast til forskriftsbestemmelser til lov om foretakspensjon

  04.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Innledning I finanskomiteens innstilling om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, Innst.O. nr. 2 (2000–2001), går et flertall inn for å gi adgang til å ha parallelle pensjonsordninger og adgang til lukking av foretakspensjonsordning. På denne

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - utkast til forskrfit til lov om innskuddspensjon

  03.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Innledning Det vil på enkelte områder være behov for forskrift til lov om innskuddspensjon, og det er utarbeidet et forslag til forskrift i medhold av lovens §§ 2–7 (3), 3–2 (2), 4–2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2). I det følgende redegjøres det nærmere for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrifter til lov om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/2529 FM InA 14.9.2000 Ved kongelig resolusjon av 25. august 2000 ble det besluttet at lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon trer i kraft 1. januar 2001. Departementet viser til at det før

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - Forskrift til lov om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  1.1 Innledning Kredittilsynet har vurdert behovet for forskrift til lov om foretakspensjon, og har utarbeidet et forslag til forskrift. Forslaget inneholder bestemmelser i medhold av lovens § 4–1 annet ledd (særaldersgrenser), § 4–15 tredje ledd (

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon §§ 4–1 (2), 4–15 (3), 16–2 (25). Del 1Utfyllende bestemmelser om pensjonsalder med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4–1 (2) § 1–1 Særlige

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/3904 SA EL/KR 13 .09.2000 Høring – forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller. Finansdepartementet sender på høring

  Høringsfrist: 04.12.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.2000 - merknader

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Til § 1: Det følger av merverdiavgiftsloven § 32 jf. investeringsavgiftsloven § 6, at beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin de er registrert i regnskapssystemet etter regnskapsbestemmelsene som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet dag måned 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 32 første ledd og 44 første ledd. i § 1. Beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29, skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin varen

  Høringsfrist: 13.12.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Utkast til forskrift - kapitaldekning

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  I 1. I forskrift av 22 oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer: § 6b bokstav a nytt annet punktum skal lyde: Dette gjelder ikke livsforsikringsselskaper og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kt 29.5.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler: Bjørn Andersen Dir.linje: 22 93 98 64 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2000/2367 500.4 29.5.2000 Det vises til Kredittilsynets brev av 23. juli 1999

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.9.2000 Brev til Kredittilsynet om representantskapet i finansinstitusjoner

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Deres ref Vår ref Dato 1999/01703 99/1151 FM KTN 12.9.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet 4. mars 1999 og 5. juni 2000 vedrørende regelverket for representantskapet i

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen