Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5081-5100 av 5200 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 13.09.2000 - merknader

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Til § 1: Det følger av merverdiavgiftsloven § 32 jf. investeringsavgiftsloven § 6, at beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin de er registrert i regnskapssystemet etter regnskapsbestemmelsene som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet dag måned 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 32 første ledd og 44 første ledd. i § 1. Beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29, skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin varen

  Høringsfrist: 13.12.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Utkast til forskrift - kapitaldekning

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  I 1. I forskrift av 22 oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer: § 6b bokstav a nytt annet punktum skal lyde: Dette gjelder ikke livsforsikringsselskaper og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kt 29.5.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler: Bjørn Andersen Dir.linje: 22 93 98 64 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2000/2367 500.4 29.5.2000 Det vises til Kredittilsynets brev av 23. juli 1999

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.9.2000 Brev til Kredittilsynet om representantskapet i finansinstitusjoner

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Deres ref Vår ref Dato 1999/01703 99/1151 FM KTN 12.9.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet 4. mars 1999 og 5. juni 2000 vedrørende regelverket for representantskapet i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - kontofører i VPS

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/1594 FM KTN 12.09.2000 Vedlagt følger brev 29. august 2000 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet vedlagt høringsnotat om forslag til endring av forskrift 27. januar 1994 nr. 90 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kt 29.08.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbeh: Linda Bruås Dir. linje 22 93 98 26 Vår ref.: 1999/06891- Arkivnr.: 323 Deres ref.: 00/594 FM KTN Dato: 29.08.2000 Kredittilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken, senest

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat fra Kt 29.8.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning Kredittilsynet legger herved frem forslag til endring av forskrift fastsatt av Finansdepartementet 27. januar 1994 nr 90 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr 62 om Verdipapirsentral § 3-1 annet ledd bokstav h, jf. kgl. res. av 16. juni

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/507 SA GHD 12 .9.2000 Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg Finansdepartementet vil med dette legge fram utkast til ny forskrift om frivillig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.09.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift Fastsatt av Finansdepartementet .. 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 og merverdiavgift § 75, jf. § 70, og lov 19. juni 1969 nr. 67 § 7 femte ledd I. § 1 Utbygger av vann- og kloakkanlegg kan etter søknad til fylkesskattekontoret

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 31.08.2000

  31.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Avgiftsfri innførsel av drivstoff

  30.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1054 SA FR/rla 30 .8.2000 Høring – heving av maksimalgrensen for avgiftsfri innførsel fra 200 liter til 600 liter ved innførsel av drivstoff Det fremgår av St.meld. nr. 2 (1999-2000)

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring Innstilling fra utvalget for sysselsetting og verdiskaping, NOU 2000:21

  14.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/2383 Ø IS 14.8.2000 Utvalget for sysselsetting og verdiskaping har avgitt sin innstilling, og gjennom denne angitt en bredt anlagt strategi for å sikre en god utvikling for norsk økonomi. I denne sammenheng

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag om samordning av grunnfondsbevisforskrifter

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/2494 FM GK 8.8.2000 Det eksisterer i dag tre adskilte forskrifter om grunnfondsbevis i henholdsvis sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskriftene for grunnfondsbevis i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Dato: 18.5.2000 Forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Fastsatt av Finans- og tolldepartementet …………med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl. res. 26.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kredittilsynet 25.05.2000

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2000/4033 415 25.05.2000 1. Innledning Kredittilsynet viser til at det i dag eksisterer tre adskilte forskrifter om grunnfondsbevis i henholdsvis sparebanker,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om kontrollopplysninger

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/2544 SA HS/rla 31 .7.2000 Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontroll Vedlagt følger Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 31.07.2000

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Dato: 31.7.2000 1. Innledning Arbeidsgivere skal blant annet beregne, innberette og gi oppgjør for skattetrekk (forskuddstrekk og påleggstrekk) og arbeidsgiveravgift. Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgiverne i kommunen gir oppgaver

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5241 SA AKR/GHL 25 .7.2000 Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nærmere regler for reduksjon i tonnasjeskatt på

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 25.07.2000

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-16 første ledd. I Overskrift til § 8-16 ny del A skal lyde: A. Utfyllende bestemmelser om fastsettelse av tonnasjeskatt Ny overskrift til § 8-16-1 skal

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen