Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5101-5120 av 5200 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring av NOU 2000:18

  17.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5346 SØ Tjo 17.7.2000 Petroleumsskatteutvalget ble oppnevnt 22. oktober 1999 og avleverte sin innstilling til Finansdepartementet 20. juni 2000. Finansdepartementet sender med dette utvalgets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om investeringsavgift

  21.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 21 .6.2000 Høring – Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Revidert

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 21.06.2000

  21.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass,

  Status: Ferdigbehandlet

 • NOU 2000:8 Arveavgift - høring

  20.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/4917 SA HJ/GHL 20.6.2000 NOU 2000:8 Arveavgift – høring Vedlagt følger NOU 2000:8 Arveavgift. I utredningen foreslås nye regler om arveavgift. Departementet ber om at merknader til utredningen

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring - Mjøs-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Mjøs-utvalet som har greitt ut høgre utdanning her i landet etter år 2000, leverte si innstilling 8. mai 2000. Utvalet blei oppnemnd i statsråd 30. april 1998. Kapittel 1 og 2 i innstillinga på engelsk Innstillinga vart sendt ut på høyring 25. mai

  Høyringsfrist: 02.10.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring - Berg-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Utval som har vurdert opplæring som ikkje går inn under Opplæringslova, universitets- og høgskolelova eller privathøgskolelova (mellomnivået). Oppnemnd i statstråd 26. februar 1999. Utvalet leverte innstillinga 6. mars 2000. NOU 2000: 5 Mellom

  Høyringsfrist: 15.06.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Rapport om årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring- Utkast til endringer i lov om foretakspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i ligningsloven

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2209 SA KMF/KR 12.5.2000 Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 12.05.2000 (SKD I)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Saksbehandler Finn Monrad-Hansen Deres dato Vår dato 11. april 2000 Deres referanse Vår referanse fmh 011.3 Finansdepartementet Skatte- og avgiftslovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vurdering av ligningsnemndenes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000 (SKD)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Innledning I henhold til ligningsloven § 8-4 nr. 1 treffer ligningsnemnda alle avgjørelser vedrørende ligningen som ikke i lov eller forskrift er lagt til annen ligningsmyndighet. Videre er det ligningsnemnda som skal avgjøre skattyternes klager på

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 10.04.00 - Vedlegg

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Spørsmål om egenkapitalmetoden 1 Bakgrunn Etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 5-17 annet ledd er egenkapitalmetoden obligatorisk for vurdering av datterselskap som konsolideres i selskapsregnskapet. Etter § 5-17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Vurdering av egenkapitalmetoden

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/1796 FM EDK 10.4.2000 Vurdering av egenkapitalmetoden Regnskapsloven ble endret 10. mars 2000 slik at det for regnskapsår påbegynt i 1999 er frivillig å anvende egenkapitalmetoden (bruttometoden) i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Læreplan for videregående opplæring, finsk som andrespråk

  20.03.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  1.1 Læreplan for videregående opplæring 2.1 Felles allment fag Oslo, mars 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1.1 1.1 Innledning Læreplanen i finsk som andrespråk er i første rekke et tilbud til elever fra de kvænsk-finske miljøene i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.03.2000

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  I § 8-15-10 Anvendelsesområde Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat. § 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi (1) Det skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1024 SA KMF/GHL 9.3.2000 Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000 Ved lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

  08.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70. I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen