Høring - Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2006

Vår ref.:
 

                      

Høringsnotat - Rapport -utredning av tilskudd til framavl hagebruk /PDF - 2 Mb)

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200601058-/AVA

31.03.06

Høring - Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging

Statens landbruksforvaltning har skrevet rapporten ”Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging” datert 14.03.06.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet mandatet og gitt Statens landbruksforvaltning i oppdrag å gjennomføre utredningen. Hensikten er å bidra til en ny vurdering av framtidig organisering og finansiering av framavlsarbeidet. Departementet legger opp til at spørsmålene knyttet til tilskuddet til framavl skal behandles som en del av jordbruksoppgjøret 2006. På denne bakgrunn ber departementet om merknader til utredningen i forkant av avtalepartenes krav og tilbud i jordbruksforhandlingene. Forespørselen er sendt til aktørene på vedlagte adresseliste.

Merknader til utredningen må senest være departementet i hende tirsdag 25. april 2006. Merknadene bes fortrinnsvis oversendt pr. e-post til arne.vasaasen@lmd.dep.no
Utredningen er lagt ut på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider:

http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/bn.html

Utredningen kan også fås i elektronisk format ved å sende e-post til
arne.vasaasen@lmd.dep.no

Med hilsen

Håvard Gulliksen (e.f.)
konst. avdelingsdirektør

 

Arne Vasaasen
rådgiver

 • Bioforsk
 • Det Norske Hageselskap
 • E-plante
 • G3 Ungplanter
 • Gartnerhallen AL
 • Genressursutvalget for planter, Bioforsk avd. Landvik
 • Graminor AS
 • Mattilsynet
 • Nordisk genbank
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap