Høring — forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høringsfrist: 09.01.2007

Forslagene omfatter endringer på følgende områder: Lovregulering av reklame i skolen, innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler og innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 09.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Lovregulering av reklame i skolen, innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler og innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring.

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslagene som var gjenstand for høring i denne saken er behandlet i proposisjonens kapittel 2, 4 og 5. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.