Høring — forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høringsfrist: 09.01.2007

Forslagene omfatter endringer på følgende områder: Lovregulering av reklame i skolen, innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler og innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 09.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Lovregulering av reklame i skolen, innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler og innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring.

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslagene som var gjenstand for høring i denne saken er behandlet i proposisjonens kapittel 2, 4 og 5. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.

Annonsørforeningen (ANFO)

Barneombudet

Barnevakten

Den norske Advokatforening

Den Tyske Skolen

Departementene

Elevorganisasjonene

Faglige råd

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Framtiden i våre hender

Frittstående skoler

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Kommunene

Kreativt Forum

Kristne Friskolers Forbund

KS

Landsorganisasjonen i Norge – LO

LUFS

Lærerorganisasjonene

Møre- og Romsdal fylke

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Montessori Forbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Private grunnskoler

Private Handelsskolers Landsforbund

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens råd for funksjonshemmede

Steinerskolene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tronheim

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet - VOFO

VOX – Voksenopplæringsinstituttet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS


Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.


Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:

Akershus fylkeskommune

ANFO – Annonsørforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

BarneVakten

Bergen kommune

Buskerud fylkeskommune

Designinstituttet

Drammen kommune

Drammen kommune (ettersendt innstilling til bystyret)

Drammen kommune (ettersendt vedtak etter bystyrebehandling)

Elevorganisasjonen

Faglig råd for Elektrofag

Faglig råd for naturbruk

Faglige råd (oversendte vedtak fra fire av de faglige rådene)

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender Blindern

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Gjesdal kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Horten kommune

Hwang Flater Analyse

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet (ny fil lagt ut 18.01.2007 pga. oppr. feilpublisering)

Kongsberg kommune

Kreativt Forum

Kristiansand kommune

Kristne Friskolers Forbund

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge (brev sendt etter sekretariatsbehandling i LO)

Larvik kommune

Lierne kommune

Mediebedriftenes Landsforening

Moss kommune

Musikernes fellesorganisasjon

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Olje- og energidepartementet

Oppegård kommune

Oppegård kommune (ettersendt vedtak)

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sarpsborg kommune

Skolenes landsforbund

Suldal kommune

Telemark fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vik kommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune

Ålesund kommune

Alle høringsuttalelser mottatt og journalført pr. 23.01.2007 er publisert. Med unntak for kommuner og fylkeskommuner eller andre høringsinstanser som ettersender vedtak fattet i politiske/overordnede organer, vil uttalelser som mottas etter denne dato ikke bli publisert. (Sist oppdatert: 08.02.2007)