Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 221-240 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Finansiell stabilitet og nye kapitalkrav

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Finansielle markeder spiller en svært viktig rolle i moderne økonomier. Høye boligpriser og husholdningenes høye gjeld innebærer risiko for finansiell stabilitet i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 • Statsbudsjettet 2014: Flere psykologer og bedre tjenester i kommunene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene i budsjettet for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Økt pasientbehandling

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste

 • Forsterket innsats for barn i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker i 2014 ordninger som gir barn i lavinntektsfamilier muligheter til aktivitet og deltakelse, og foreslår å etablere en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tiltak rettes også inn mot å bedre økonomien til barnefamilier

 • Statsbudsjettet 2014: Økt satsing på omsorgstjenestene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil fortsette den sterke satsingen på omsorgstjenestene i kommunene, og foreslår å bevilge 101 millioner kroner til 2000 heldøgns plasser i 2014. I tillegg foreslås 100 millioner kroner til Omsorgsplan 2020.

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringen fortsetter satsingen på rusfeltet

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke innsatsen på rusfeltet. Det er et mål å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene.

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for global helse

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria (GFATM) får til sammen 330 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2014. Regjeringen ønsker å intensivere kampen for barne- og mødrehelse globalt,

 • To og en halv milliard til nordområdene i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen fortsetter. Innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen, startbevilgning til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø og nybygg for Framsenteret i Tromsø er blant de viktigste

 • 344 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2014 anslått til nærmere 344 milliarder kroner i 2013. Av dette utgjør skatter og avgifter 207 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med

 • Gjeninnføring av lineegnetilskuddet

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Som en del av tiltakspakken for torskenæringen, fremmet regjeringen 13. september i tilleggsproposisjon 192 S forslag om å gjeninnføre lineegnetilskuddet.

 • Rapport om organisering av rettsgenetiske tjenester i strafferettslig sammenheng

  14.10.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Undersøkelse av biologiske spor er et svært viktig verktøy i kriminalitetsbekjempelsen. Nå er det utarbeidet en rapport som drøfter fire alternative modeller for framtidig organisering av rettsgenetiske tjenester i Norge.

 • Nye beslutninger om eierskap og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

  14.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har avsluttet behandlingen av åtte tilrådinger fra Etikkrådet om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). I fem av sakene har Finansdepartementet besluttet å følge Etikkrådets tilråding om

 • Mottok rapport om gjennomførte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

  14.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet mottok mandag 14. oktober Oljedirektoratets rapport med vurdering av gjennomførte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

 • Ekspertgruppe skal analysere aktiv forvaltning i SPU

  14.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  I Meld. St. 10 (2009-2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 varslet Finansdepartementet at det legges opp til regelmessige og brede gjennomganger av den aktive forvaltningen i SPU i begynnelsen av hver stortingsperiode. Departementet har

 • IRB-bankenes beregningsgrunnlag for kapitalkrav

  13.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt en endring i reglene om beregningsgrunnlaget for kapitalkrav for banker som bruker interne modeller. For å styrke bankenes modeller ut fra hensynet til finansiell stabilitet økes minstekravet til

 • Gjennomgang av Office for Contemporary Art Norway

  12.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Rapporten legger et godt grunnlag for organisasjonens framtid, sier kulturminister Hadia Tajik.

 • Avslag på klage fra Terra Markets AS

  11.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag avslått klage fra Terra Markets AS over Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

 • Avslag på klage fra Acta Asset Management AS

  11.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag avslått klage fra Acta Asset Management AS over Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av foretakets tillatelse til å yte investeringstjenester.

 • Flytteverdi for livsforsikringskontrakter under oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag

  11.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Brev fra Finansdepartement til Finanstilsynet.

 • Enighet om høy torskekvote i den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2014

  11.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fredag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2014 i St. Petersburg. Avtalen innebærer en torskekvote på 993 000 tonn i Barentshavet.