Historisk arkiv

Mer effektivt forbrukervern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fra 1. januar 2018 trer det i kraft nye regler som skal styrke og effektivisere forbrukervernet og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Ombudet endrer navn til Forbrukertilsynet.

Det er vedtatt endringer i markedsføringsloven og angrerettloven, og det kommer en ny forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling.

– Vi skal ha et sterkt forbrukervern i Norge. Forbrukermyndighetene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlige forretningsmetoder. Dette er viktig både for de forbrukerne som blir villedet og alle seriøse næringslivsaktører som følger loven, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

De mest sentrale endringene i regelverket er:

 • Forbrukerombudet endrer navn til Forbrukertilsynet

  Forbrukerombudets hovedoppgave er å sikre at næringsdrivende følger forbrukervernreglene i markedsføringsloven og en rekke andre lover. Denne tilsynsrollen vil nå gjenspeiles i navnet.

  Endringen er ment å tydeliggjøre forskjellen fra Forbrukerrådet, som er forbrukernes interesseorganisasjon og mekler i tvister med næringsdrivende.
 • Forbrukertilsynet får vedtaksmyndighet i alle saker

  Dersom en næringsdrivende bryter markedsføringsloven, er hovedregelen i dag at Forbrukerombudet først må forhandle med den næringsdrivende. Hvis dette ikke fører frem, kan saken sendes til Markedsrådet, som treffer vedtak i saken.

  Fra årsskiftet vil det nye Forbrukertilsynet kunne treffe vedtak i alle saker. Kravet om å forsøke å oppnå frivillig ordning før vedtak fattes blir fjernet. I tillegg vil Forbrukertilsynet kunne ilegge bøter – såkalt overtredelsesgebyr – i flere saker enn tidligere.

  – Lovendringene gjør det mulig for det nye Forbrukertilsynet å gripe raskere og mer effektivt inn mot klare brudd på regler som skal verne forbrukerne, sier Horne.

  Forhandlinger vil likevel fortsatt være Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode, og næringsdrivendes rettssikkerhet ivaretas ved at Forbrukertilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet.

 

Markedsrådet får ny rolle som klageinstans

Siden Forbrukertilsynet får vedtaksmyndighet i alle saker, vil Markedsrådets oppgave være å behandle klager på Forbrukertilsynets vedtak. I motsetning til dagens hovedregel, vil saksbehandlingen være skriftlig – det vil si at parten og Forbrukertilsynet kun møter for å avgi muntlig forklaring der det er særlig behov for det.

Antall medlemmer i Markedsrådet reduseres fra ni til seks, og vedtak vil som hovedregel fattes av et utvalg på tre medlemmer. Enklere avgjørelser kan fattes av leder eller nestleder alene. Unntaksvis kan det settes ned et forsterket utvalg på fem medlemmer.

Det er i statsråd oppnevnt nye medlemmer til Markedsrådet som tiltrer 1. januar 2018:

Leder:

 • Professor Tore Lunde, Bergen (gjenoppnevnt)

Nestleder:

 • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (gjenoppnevnt)

Medlemmer:

 • Professor Finn Arnesen, Oslo (ny)
 • Nemndsleder Selma Ilyas, Oslo (ny)
 • Advokat Jens-Henrik Lien, Hamar (ny)
 • Lagdommer Henriette Nazarian, Tromsø (ny)