Forsiden

Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål nr. 207 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Jeg viser til brev av 8. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

«I lys av de siste ukenes SSB-avsløringer om prioritering av internasjonal publisering, nedbygging av det makroøkonomiske modellmiljøet og vanskeliggjøring av tilgang til forskningsdata for andre forskningsmiljøer, anser Siv Jensen at SSB-ledelsen lojalt har fulgt styringsinstruksene i tildelingsbrevet for 2017?

Begrunnelse:
I tildelingsbrevet for 2017 gir Finansdepartementet følgende instruks til SSB: «Forskningsavdelingen i SSB bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi. Enkeltstående prosjekter som ikke bygger opp under SSBs forskningsmessige kjerneoppgaver, bør prioriteres ned»

Til tross for dette synes det nå klart at SSB bygger ned sitt modellmiljø gjennom blant annet den mye omtalte hasteomorganiseringen av forskningsavdelingen. I tillegg ønsker byrået å fokusere på publisering i nivå 2-tidskrifter, noe som i de fleste tilfeller forutsetter at forskningen har internasjonal relevans. Mest trolig må byrået iverksette nettopp «enkeltstående prosjekter som ikke bygger opp under SSBs forskningsmessige kjerneoppgaver» for å oppnå så høy internasjonal relevans at publisering på nivå 2 blir aktuelt i det omfanget som SSB-ledelsen ser for seg. Dette skurrer målt opp mot den delen av departementets instruks som er sitert over. I tillegg skurrer det mot en annen del av instruksen, nemlig at det skal fokuseres på «analyser av viktighet for det norske samfunnet».

I tildelingsbrevet skriver departementet også: «Data til bruk i forskning skal være enkelt tilgjengelig. Det må legges stor vekt på rask og kostnadseffektiv utlevering av mikrodata til forskere.» Likevel skriver Sveinung Skule ved NIFU og tre andre forskningsinstituttledere at SSB i det siste har gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data (Aftenposten, 30. oktober). I Khrono i dag 8. november meldes det at forskere mener «det er for tidkrevende og dyrt å få tak i de dataene de trenger» og at Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) nå har tatt kontakt med SSB om det de opplever som et meget stort problem. Dette samsvarer svært dårlig med departementets bestilling til SSB. Bare i den korte opplistingen ovenfor finnes det flere eksempler på tildelingskriterier som SSB-ledelsen tilsynelatende ikke bare unngår å innfri, men der det faktisk kan se ut til at den velger den motsatte utviklingen av det departementet har instruert om. Statsråden bes kommentere om hun mener styringsinstruksen i tildelingsbrevet er fulgt og om hun på denne bakgrunn har tillit til SSB-ledelsen.

Svar:
SSB er en faglig uavhengig virksomhet, administrativt underlagt Finansdepartementet. Finansdepartementet gir i hovedsak sine styringsmål til SSB gjennom budsjett­proposisjonen og i tildelingsbrevene. Økonomiregelverket i staten krever at styringsdialogen mellom departementet og virksomheten skal være skriftlig, slik at Riksrevisjonen kan ettergå styringen. I tillegg kan det være møter eller annen kontakt mellom departementet og etaten for å diskutere aktuelle saker. Det er ingen styring av enkeltstatistikker eller enkeltoppdrag, med mindre disse er særlige satsingsforslag eller styrt gjennom egne avtaler mellom departementet og SSB.

Den faglige uavhengigheten til SSB skal dels gi trygghet for at opplysninger innhentet til statistikkformål ikke brukes til kontroll eller inngrep mot privatpersoner eller bedrifter, og dels sikre at statistikken bygger på anerkjente vitenskapelige prinsipper. Selv om SSB er faglig uavhengig, kan departementet gi generelle instrukser om bl.a.  forskningsområder som bør prioriteres og områder som bør ha lavere prioritet. Som understreket i Prop. 1 S (2017-2018) har departementet bedt SSB om å videreføre arbeidet med konjunkturanalyser, utvikling og vedlikehold av økonomiske og demografiske modeller og oppgaver for forvaltning og Stortinget.

De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB ville foreta endringer som ville foregripe rådene fra det nedsatte statistikklovutvalget. Utvalget har blant annet fått i mandat å vurdere om analyse og forskning fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB. Oppdraget er gitt på bakgrunn av potensielle konflikter mellom forskningen og SSBs rolle som troverdig og nøytral statistikkprodusent, at SSB er ett av få statistikkbyrå i Europa som har en egen forskningsavdeling, og at det siden dagens lov ble vedtatt, har vært en betydelig opptrapping av forskningsinnsatsen ved universiteter, høyskoler, i den statlige instituttsektoren og ved frittstående forskningsinstitusjoner. Det må antas at utvalget vil legge frem en bred drøfting av forsknings- og analysevirksomheten i SSB, som vil kunne få betydning for hvordan virksomheten skal organiseres.

Planlagte endringer i forskningsavdelingen har videre skapt bekymring for SSBs evne til å vedlikeholde og utvikle økonomiske modeller og gjennomføre analyser for departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten for øvrig. Det har også vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSBs ledelse ved flere anledninger i år.

Da prosessen nærmet seg en avslutning og Finansdepartementet fikk innsyn i kriteriene for innplassering av personer i forskningsavdelingen, steg bekymringen. SSB uttrykte at de økonomiske modellene fortsatt skulle driftes i forskningsavdelingen, men økte krav til internasjonal publisering kombinert med færre folk til å drifte oppgavene, reiste reell tvil om mulighetene for å videreføre viktige leveranser. Innplasseringskriteriene innebar dessuten at nøkkelpersonell for flere av modellene som leveres til Finansdepartementet og til andre departementer, ble tatt ut av avdelingen. En endring som innbar å skille nøkkelpersonell og modellene forsterket departementets tvil om fremtidige leveranser til departementet og til samfunnet forøvrig.

Planene om innretning av forskningsavdelingen var heller ikke i tråd med tildelingsbrevet om at forskningsavdelingen bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.

Tilliten til SSB er gradvis blitt svekket gjennom denne prosessen, ikke bare i Finansdepartementet, men også blant partene i arbeidslivet, i media og blant økonomer som tar del i samfunnsdebatten. Representanten Gjelsvik under­streket selv i Stortingets spørretime 8. november at SSB opplevde en tillitskrise og ba om en raskest mulig avklaring.

Utviklingen gjorde det nødvendig for meg som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement å ta tak i saken. Jeg hadde to møter med administrerende direktør Christine Meyer, hvor jeg bl.a. ba om en redegjørelse for situasjonen. Det var min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg.

Som følge av at Meyer sa opp sin stilling som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, vil Finansdepartementet så snart som mulig konstituere ny administrerende direktør. Styret i SSB har pekt på administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen som fungerende leder av virksomheten inntil videre.

Jeg har også satt i verk andre tiltak for å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør:

  • Jeg har anmodet SSB om å sette omorganiseringen av forskningsavdelingen på hold inntil statistikklovutvalget har lagt frem sin innstilling og forslagene har vært på høring.
  • Jeg har bedt styret i SSB om å gå igjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen med sikte på å se om disse sikrer tilstrekkelig med ressurser til samfunnsoppdraget.
  • Jeg har gitt et tilleggsoppdrag til statstikklovutvalget. Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber jeg utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivinger og utredninger av høy kvalitet.            

Med hilsen

Siv Jensen