Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål nr. 242 fra Kari Elisabeth Kaski

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistisk sentralbyrå - faglig uavhengighet

Jeg viser til brev av 13. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra Kari Elisabeth Kaski.

Er finansministeren enig i at SSB skal være faglig uavhengig og hverken statsråden eller departementet kan instruere SSB når det gjelder forskning og statistikkfaglige spørsmål og ser finansministeren behov for å styrke SSBs uavhengighet?

Begrunnelse:
Stortinget har i statistikkloven fastlagt at SSB er en faglig uavhengig institusjon. Det fremgår av forarbeidene til loven at departementet dermed ikke kan instruere SSB når det gjelder forskning og statistikkfaglige spørsmål.

EU sendte i 2015 et brev til EU- og EØS-landene om viktigheten av å styrke uavhengigheten til de nasjonale statistikkbyråene.

De siste ukers hendelser har sådd tvil om finansministerens syn på et uavhengig SSB, og hvorvidt regjeringen jobber med å styrke uavhengigheten.

Svar:   
Dagens statistikklov sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon, administrativt underlagt Finansdepartementet. Av forarbeidene fremgår at departementet ikke kan instruere byrået om «forskning og statistikkfaglige spørsmål».  Den faglige uavhengigheten er avgjørende for at samfunnet skal ha tillit til statistikken og analysene som SSB produserer.

Den faglige uavhengigheten skal gi trygghet for at opplysninger innhentet til statistikkformål ikke brukes til kontroll eller inngrep mot privatpersoner eller bedrifter, og sikre at statistikken bygger på anerkjente vitenskapelige prinsipper. Det er viktig både for at statistikken skal ha legitimitet innad i forvaltningen, og for at offentligheten skal være trygg på at myndighetene ikke kan påvirke statistikken, verken på politisk eller administrativt nivå. SSB er underlagt Finansdepartementet administrativt. Finansdepartementet følger opp Stortingets vedtak og forutsetninger i det årlige tildelingsbrevet til SSB. I Finansdepartementets fagproposisjoner for 2017 og 2018 og i tildelingsbrevet til SSB for 2017 pekes det blant annet på etatens samfunns­oppdrag, sentrale utfordringer og på oppgaver som bør gis særlig prioritet.

Administrerende direktør har ansvar for den daglige driften og å videreutvikle virksomheten i tråd med de føringene som gis og innenfor gjeldende lover og retningslinjer. Styret i Statistisk sentralbyrå fører tilsyn med virksomheten og er også som et rådgivende organ for administrerende direktør. På områder som ikke faller inn under den faglige uavhengigheten, har departementet adgang til å instruere eller på annen måte legge føringer for virksomheten, bl.a. gjennom tildelingsbrevene.

Representanten Kaski stiller spørsmål om det er behov for å styrke SSBs uavhengighet. Det er spørsmål som nå er til vurdering i det regjeringsoppnevnte statistikklovutvalget vurderer. Regjeringen vil vurdere forslag fra statistikklovutvalget etter at rapporten har vært på høring.

Med hilsen

Siv Jensen