Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Finansieringen av NRK legges om

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kringkastingsavgiften (lisensen) forsvinner 1. januar 2020. Fra da vil NRK finansieres gjennom skatten. En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens.

– Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen (Frp).  

Det er bred politisk enighet om at lisensen må avvikles for å møte den teknologiske utviklingen og folks nye medievaner. I tillegg vil endringen bidra til å sikre en stabil finansiering av NRK.  

Nå skal NRK finansieres gjennom skatten ved å redusere personfradraget. Skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. Samtidig økes skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt slipper å betale skatt.  

– Mange kommer bedre ut av omleggingen, fortsetter Siv Jensen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1 500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3 100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren.

For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen å beregne merverdiavgift på overføringen til NRK.  

Den nye løsningen er enkel og gjør at vi ikke lenger trenger en egen innkrevingsordning. For å kompensere for at lisenskontoret i Mo i Rana blir lagt ned, foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Nasjonalbibliotekets virksomhet i Mo i Rana.

Tabell 1 Isolerte endringer i disponibel inntekt av omleggingen av NRK-finansieringen for noen typer husholdninger. Kroner. Negative tall betyr lettelse/økt disponibel inntekt

Husholdning

Bortfall av lisens

Økt skatt

Samlet endring
avrundet til
nærmeste 100 kroner

Enslig lønns- eller trygdemottaker

-3 121

1 583

-1 500

Familie med to voksne og to barn

-3 121

3 166

0

Aleneforsørger med to barn

-3 121

1 583

-1 500

Minstepensjonister

-3 121

0

-3 100

Enslig pensjonist

-3 121

1 583

-1 500

Pensjonistektepar

-3 121

3 166

0