Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen styrker Skattefunn-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen som skal stimulere næringslivet til å investere enda mer i forskning og utvikling (FoU). Forslagene øker den årlige Skattefunn-støtten med 150 millioner kroner fra 2020. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak som gir bedre kontroll med ordningen.

– Skattefunn bidrar til høyere verdiskaping gjennom mer kunnskap, forskning og innovasjon. Derfor styrker vi Skattefunn-ordningen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).  

Regjeringen vil blant annet øke den maksimale timesatsen for egenutført forskning og utviklingsarbeid (FoU) fra 600 til 700 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at det innføres én felles fradragssats uavhengig av bedriftsstørrelse, og en øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner for både egenutført og innkjøpt FoU.  

En evaluering av Skattefunn utført av Samfunnsøkonomisk Analyse AS konkluderer med at Skattefunn bidrar til høyere investeringer i FoU og økt produktivitet i næringslivet. Evalueringsrapporten anbefaler å videreføre ordningen, og kommer samtidig med noen forslag til forbedringer. På bakgrunn av rapporten sendte Finansdepartementet forslag til endringer av ordningen på høring tidligere i år. Enkelte av forslagene er justert i lys av innspill fra høringsinstansene.  

Regjeringen foreslår samtidig å bedre kontrollmulighetene for å forebygge misbruk av ordningen. Resultater fra målrettede kontroller av Skattefunn-støtte de siste årene viser at etterlevelsen av Skattefunn-reglene bør bli bedre.  

– Kontroller har avdekket alt fra slurv med dokumentasjon til direkte juks. Vi må unngå begge deler for å ivareta ordningen på en god måte. Forslaget balanserer hensynet til kontroll og hensynet til at ordningen skal være administrativt enkel og tilgjengelig for små og store bedrifter, sier Jensen. 

Regjeringen foreslår: 

  • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU.  
  • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet. 
  • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra 600 til 700 kroner, og skal også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper. 
  • Flere endringer innføres for å forebygge misbruk. Blant annet begrenses fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Om Skattefunn-ordningen:

  • Skattefunn innebærer et særskilt skattefradrag for kostnader knyttet direkte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som er godkjent av Norges forskningsråd.
  • I 2019 utgjør fradraget 20 prosent av prosjektkostnaden for små og mellomstore foretak og 18 prosent av prosjektkostnaden for andre virksomheter.
  • I 2019 er skattyters kostnader til egenutført FoU-prosjekt begrenset til 25 millioner kroner per inntektsår, mens summen av egenutført FoU og skattyters kostnader til FoU-prosjekt som er utført av forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd, er begrenset til 50 millioner kroner.
  • Finansdepartementet anslår at samlet støtte gjennom Skattefunn-ordningen vil utgjøre 4,1 milliarder kroner i 2019.