Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10.00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet.

Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.

Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. Stadig flere kommer i jobb. Bare det siste året er 50 000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år.  I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019, målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og anslås til 243,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 20201

 

2018

2019

2020

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,2

2,7

2,5

Sysselsetting, personer

1,6

1,6

1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,8

3,5

3,4

Arbeidsledighetsrate, registrert(nivå)

2,5

2,2

2,1

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2020-kroner

226,8

246,2

243,6

Budsjettimpuls2

-0,4

0,5

-0,2

Uttak fra SPU3

2,5

2,9

2,6

¹ Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.