Historisk arkiv

Tilleggsforslag – statsbudsjettet 2014: Økte bevilgninger til veg og bane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veg og bane, med vekt på å bedre sikkerheten og framkommeligheten. Oppgradering og økt vedlikehold i vegtunneler er særlig prioritert, sammen med økt vedlikehold av vegdekke og bevilgninger til gang- og sykkelveger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For fylkesvegene betyr forslaget et løft, gjennom økt statlig tilskudd til fornying og opprusting. I tillegg foreslår regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger blir videreført med en låneramme på to milliarder kroner per år. Den forrige regjeringen foreslo at ordningen med årlige lånerammer skulle avvikles fra og med 2014.

Bevilgningene til oljevernberedskap, over Kystverkets budsjett, blir foreslått økt med 22 millioner kroner.

- Med dette følger vi opp regjeringens plattform på samferdselsområdet. Vi er også i gang med å forberede etableringen av et utbyggingsselskap for veg. Regjeringen foreslår dessuten å etablere et infrastrukturfond i tråd med forutsetningene i Sundvoldenerklæringen. 20 milliarder kroner blir foreslått som kapitalinnskudd til fondet i 2014, sier samferdselsministeren.

Vegformål: Bevilgninger øker med vel 1,4 milliarder kroner

Regjeringen øker forslaget til bevilgninger for vegformål med 1406 millioner kroner eller 6,2 prosent, sammenliknet med tidligere forslag til 2014-budsjett.

Av den foreslåtte økningen går 400 millioner kroner til vedlikehold på riksvegnettet, 946 millioner kroner skal nyttes til investeringer, mens om lag 60 millioner kroner gjelder posten "Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene".

Mer til asfaltdekke og vedlikehold i tunneler

Av de økte bevilgningene til vedlikehold skal 100 millioner kroner nyttes til legging av vegdekke, slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet for vegdekke ikke vil øke.

Resten av de økte vedlikeholdsmidlene, 300 millioner kroner, går til vedlikehold i tunneler.

Riksveginvesteringer: Økte bevilgninger - og redusert bompengeinnkreving

Regjeringen øker forslaget til bevilgninger til investeringer på riksvegnettet med 946 millioner kroner.

Av dette skal 500 millioner kroner nyttes til fornyingstiltak, i hovedsak oppgradering av tunneler og til arbeid på strekninger med sterkt behov for fornying.

De økte midlene til riksveginvesteringer er ellers fordelt slik:

  • 35 millioner kroner går til å starte forberedende arbeid på E134 Seljord –Åmot i Telemark. Prosjektet har et kostnadsoverslag på 315 millioner kroner og omfatter tiltak på en 9,4 kilometer lang strekning, fordelt på fire delstrekninger. Det er lagt opp til anleggsstart i 2015, med fullføring i 2018. Regjeringen går inn for at utbyggingen skal gjennomføres fullt ut med statlige midler.
  • 50 millioner kroner går til prosjektet E16 Varpe bru – Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane. Beløpet kommer i tillegg til de 150 millioner kroner som tidligere er foreslått, og betyr i alt 200 millioner kroner til prosjektet i 2014.
  • 220 millioner kroner er satt av til flere mindre investeringstiltak, blant annet gang- og sykkelveger og miljø- og trafikksikkerhetstiltak.
  • 141 millioner kroner går til planlegging, for å kunne følge opp investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Rentekompensasjon for fylkesveger: Ordning med nye årlige lånerammer skal videreføres

Forslaget om bevilgning over posten "Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene" i 2014 øker med om lag 60 millioner kroner.

Den forrige regjeringen foreslo å avslutte ordningen, og det ble ikke lagt inn kompensasjon for ny investeringsramme i 2014. Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger likevel blir videreført med en ny låneramme til investeringstiltak på to milliarder kroner i 2014.

Tilskudd for å ruste opp fylkesvegene: Øker med 280 millioner kroner

Regjeringen øker bevilgningsforslaget for tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Midlene er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, og blir bevilget som del av rammetilskuddet over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med den foreslåtte økningen blir det dermed i alt 780 millioner kroner i statlig tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger i 2014.

Jernbane: 100 millioner kroner mer til drift og vedlikehold

Regjeringen øker forslaget til bevilgning til jernbaneformål med 100 millioner kroner. Beløpet er satt av til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Økningen kommer i tillegg til 5,67 milliarder kroner i tidligere foreslått bevilgning til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Infrastrukturfond: 20 milliarder kroner i innskudd til fondskapital

Regjeringen vil opprette et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som skal bygges opp over inntil fem år. Avkastingen skal øremerkes statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet og til bredbånd og IKT-infrastruktur. Forutsigbar og varig finansiering er det overordnede målet med fondet. Det foreslås å etablere fondet med et kapitalinnskudd i 2014 på 20 milliarder kroner. Fondskapitalen vil gi grunnlag for avkasting og utbetaling fra fondet i 2015.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 komme tilbake med forslag til hvordan midlene skal fordeles mellom de ulike formålene.

Utbyggingsselskap for veg

I regjeringens tilleggsforslag blir det vist til at Samferdselsdepartementet vil starte arbeidet med å forberede etableringen av et utbyggingsselskap for veg. Av Sundvoldenerklæringen går det fram at selskapet skal kunne finansieres med egenkapital, men at det også kan tas opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Det skal også legges opp til at eksisterende prosjekter kan overdras til selskapet. Rammene for selskapet skal fastsettes i forbindelse med framtidige statsbudsjetter.

Målet med selskapet er å utføre utvalgte utbyggingsoppgaver mer effektivt enn i dag. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken.

Kystverket: Bevilgning til oljevernberedskap øker med 22 millioner kroner

Over budsjettet til Kystverket foreslår regjeringen å øke bevilgningen til oljevernberedskap med 22 millioner kroner eller 5,5 prosent, sammenliknet med forslaget fra den forrige regjeringen. Økningen betyr at Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyse fra 2011 følges ytterligere opp.

Post

Regjeringen reduserer forslaget til bevilgning til kjøp av post- og banktjenester med 50 millioner kroner, sammenliknet med forslaget fra den forrige regjeringen . Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende forslag til ny postlov på alminnelig høring ved årsskiftet. Det vil bli foreslått å gjennomføre EUs tredje postdirektiv og å redusere kravet til antall omdelingsdager fra seks til fem dager i uken, med mulig unntak for noen tjenester.

Det vil bli fremmet en lovproposisjon for Stortinget med sikte på vedtak og ikrafttredelse i annet halvår 2014. Det legges til grunn at reduksjon av antall omdelingsdager i løpet av 2014 vil føre til besparelser for statlig kjøp av posttjenester.