Historisk arkiv

Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Levert NOU 2015: Med åpne kort 2. november 2015

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av fylkeslege Helga Arianson.

Regjeringen Stoltenberg II nedsatte 21. juni 2013 et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.

Leder av utvalget ble professor dr. juris Aslak Syse. Han trakk seg 10. juli 2014, og fylkeslege Helga Arianson ble utpekt som ny leder 11. august 2014. Utvalget endret dermed også navn fra Syse-utvalget til Arianson-utvalget.

Regjeringen Solberg utvidet 15. november 2013 utvalgets mandat og sammensetning. I tillegg til det opprinnelige mandatet la regjeringen til: Regjeringen Solberg vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten og utvalget har derfor fått utvidet mandatet sitt til blant annet å vurdere etablering av en slik kommisjon.

Utvalget skal blant annet vurdere:

 • hvordan gjeldende rettslige virkemidler egner seg for å ivareta pasient- og brukersikkerhet, rettsikkerhet og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.
 • vektleggingen og balansen mellom pasienters, brukeres og pårørendes interesser i et pasient- og brukersikkerhets- og tillitsperspektiv og helse- og omsorgspersonells behov for integritet og rettsikkerhetsgarantier for sin yrkesutøvelse.
 • om balansen mellom tiltak som skal fremme åpenhet og læring på den ene siden og bruk av sanksjoner mot helsepersonell og virksomheter på den andre siden er egnet for å ivareta pasient- og brukersikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.
 • hvordan kommunikasjon mellom de ulike aktører kan bedres for å styrke pasient- og brukersikkerhet og tillit, herunder kommunikasjon med personer med annet morsmål/kulturell bakgrunn.
 • de ulike sanksjonstypene, herunder hva som er formålet med sanksjoner, individualpreventive og allmennpreventive hensyn, forholdet til straff, herunder foretaksstraff, læring og forholdet mellom individ og system.
 • om de ulike instansenes/aktørenes ansvar, uavhengighet, funksjon og oppgaver ved alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten er hensiktsmessig i et pasientsikkerhets- og tillitsperspektiv.
 • vurdere utvalgte andre lands erfaringer med å følge opp og håndtere alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd.
 • vurdere om en undersøkelseskommisjon er hensiktsmessig samt utrede og foreslå det juridiske og organisatoriske grunnlaget for opprettelse av en slik kommisjon.
 • vurdere om politiet bør ha egen helsefaglig kompetanse for å kunne etterforske alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten eller om det er tilstrekkelig å hente inn slik kompetanse når det er nødvendig.
 • utrede om melde- og varslingsplikten etter henholdsvis spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og § 3-3a også bør omfatte den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mandatet gitt av Stoltenberg II-regjeringen (pdf)

Les tilleggsmandatet gitt av Solberg-regjeringen (pdf)

Utvalgets sammensetning:

 • Helga Arianson, Bergen (leder)
 • Geir Sverre Braut, Klepp
 • Øystein Flesland, Rælingen
 • Siri Kristiansen, Bærum
 • Terje Nybøe, Oslo
 • Siri Wiig, Klepp
 • Torunn Grinvoll, Tønsberg
 • Solveig Eek Bistrup, Oslo
 • Jan-Roger Olsen, Kristiansand
 • Solfrid Vaage Haukaas, Bærum
 • Kirsten Toft, Sandnesjøen
 • Wasim Zahid, Bærum
 • Bjørn Hoffmann, Lillehammer
 • Grete Myhre, Bærum

Utvalget leverte NOU 2015: 11 - Med åpne kort 2. november som ble sendt på høring 11. november 2015