Historisk arkiv

Avgiftssatser 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tabellen viser satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2013 og 2014. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,9 pst. fra 2013 til 2014 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Avgiftskategori

2013-regler

2014- regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

8

8

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,85

6,98

1,9

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,46

4,54

1,8

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0 – 0,7 vol.pst

-

-

-

b) 0,7 – 2,7 vol.pst

3,06

3,12

2,0

c) 2,7 – 3,7 vol.pst

11,52

11,74

1,9

d) 3,7 – 4,7 vol.pst

19,96

20,34

1,9

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

235

239

1,7

Sigaretter, kr/100 stk

235

239

1,7

Røyketobakk, kr/100 gram

235

239

1,7

Snus, kr/100 gram

95

97

2,1

Skrå, kr/100 gram

95

97

2,1

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,58

3,65

2,0

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 1 150 kg

37,59

38,30

1,9

neste 250 kg

81,94

83,50

1,9

neste 100 kg

163,90

167,01

1,9

resten

190,61

194,23

1,9

Motoreffekt, kr/kW

     

første 70 kW (65 kW i 2013)

0

0

-

neste 30 kW (25 kW i 2013)

275,00

240,00

-12,7

neste 40 kW

790,00

695,00

-12,0

resten

1 960,00

1 720,00

-12,2

NOX-utslipp, kr per mg/km

35,00

46,14

31,8

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 105 g/km (110 g/km i 2013)

0

0

-

neste 15 g/km

764,00

779,00

2,0

neste 40 g/km

770,00

785,00

1,9

neste 70 g/km

1 796,00

1 830,00

1,9

resten

2 883,00

2 938,00

1,9

fradrag for utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013), gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013)

814,00

829,00

1,8

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

966,00

984,00

1,9

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

25

30

5

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

25

30

5

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

stykkavgift, kr

10 837

11 043

1,9

Motoreffektavgift, kr/kW

     

første 11 kW

0

0

-

resten

482,28

491,44

1,9

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

37,22

37,93

1,9

resten

81,62

83,17

1,9

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

15,27

15,56

1,9

neste 100 kg

30,55

31,13

1,9

resten

61,07

62,23

1,9

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

40,74

41,51

1,9

neste 20 kW

81,44

82,99

1,9

resten

162,87

165,96

1,9

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

3,19

3,25

1,9

neste 200 cm3

6,37

6,49

1,9

resten

12,73

12,97

1,9

Drosje. Avgiftsgruppe h,5

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

     

stykkavgift, kr

3 569

3 637

1,9

Minibusser. Avgiftsgruppe j,6

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 940

2 995

1,9

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 425

3 490

1,9

Campingtilhengere

1 100

1 120

1,8

Motorsykler

1 800

1 835

1,9

Traktorer, mopeder mv

415

425

2,4

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

12,5

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-10,8

       

Avgift på båtmotorer, kr/hk

158,50

161,50

1,9

       

Veibruksavgift på drivstoff, kr/liter

     

Bensin7

4,78

4,87

1,9

Autodiesel8

3,75

3,82

1,9

Biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene

1,87

1,91

2,1

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

11,61

12,39

6,7

Redusert sats

0,45

0,45

-

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,018

1,557

52,9

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,90

1,94

2,1

       

CO2-avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

0,96

0,98

2,1

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,61

0,88

44,3

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

0,61

0,62

1,6

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,43

0,56

30,2

Mineralolje til annen innenriks luftfart, kr/liter

0,71

0,84

18,3

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og
fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,13

0,26

100,0

Bensin, kr/liter

0,91

0,93

2,2

Naturgass, kr/Sm3

0,46

0,66

43,5

LPG, kr/kg

0,68

0,99

45,6

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

0,05

-

       

Svovelavgift, kr/liter

0,078

0,079

1,3

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

17,01

17,33

1,9

       

Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn

     

Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene

479

488

1,9

Avgift på deponering av annet avfall

289

294

1,7

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

65,41

66,65

1,9

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

229

330

44,1

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

18,56

18,91

1,9

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

3,06

3,12

2,0

Konsentrat (sirup), kr/liter

18,68

19,03

1,9

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,18

7,32

1,9

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,08

1,10

1,9

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,24

5,34

1,9

b) Plast

3,16

3,22

1,9

c) Kartong og papp

1,30

1,32

1,5

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der
CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke
for gruppe b, og nest høyeste trinn holdes på 25 pst. av avgiften for personbiler også i 2014.
4) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentenheter. Ilegges ikke NOX-komponent.
5) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentenheter. De to høyeste trinnene i
CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h i 2014.
6) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring
oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-
komponent.
7) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
8) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. Satsen gjelder også biodiesel som ikke oppfyller
bærekraftskriteriene.

Kilde: Finansdepartementet.