Avgiftssatser 2019

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2018.

Avgiftssatser i 2018 og Stortingets vedtak for 2019

Avgiftskategori

2018-regler

2019-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

12

12

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,58

7,69

1,5

Annen alkoholholdig drikke over 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,94

5,01

1,4

Annen alkoholholdig drikke til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7–2,7 vol.pst.

3,39

3,44

1,5

c) 2,7–3,7 vol.pst.

12,74

12,93

1,5

d) 3,7–4,7 vol.pst.

22,07

22,40

1,5

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

259

263

1,5

Sigaretter, kr/100 stk.

259

263

1,5

Røyketobakk, kr/100 gram

259

263

1,5

Snus, kr/100 gram

105

107

1,9

Skrå, kr/100 gram

105

107

1,9

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,96

4,02

1,5

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe A,1

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 500

0

0

-

neste 700 kg

25,04

25,42

1,5

neste 200 kg

62,41

63,35

1,5

neste 100 kg

195,03

197,96

1,5

resten

226,83

230,23

1,5

NOX-utslipp, kr per mg/km

72,06

73,14

1,5

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 70 g/km

0

0

-

neste 25 g/km

929,34

943,28

1,5

neste 30 g/km

1 041,42

1 057,04

1,5

neste 70 g/km

2 728,96

2 769,89

1,5

resten

3 505,00

3 557,58

1,5

fradrag for utslipp under 70 g/km, gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 70 g/km

952,20

966,48

1,5

fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km

1 120,29

1 137,09

1,5

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe B,2

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe C3

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe E,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe F,4

     

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

34,14

31,53

-7,6

Resten

74,86

73,70

-1,5

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 75 g/km

0

0

-

neste 60 g/km (65 g/km i 2018)

640,08

701,66

9,6

Resten

812,80

948,74

16,7

Snøscootere. Avgiftsgruppe G

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

14,01

14,22

1,5

neste 100 kg

28,02

28,44

1,5

resten

56,02

56,86

1,5

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

22,50

22,84

1,5

neste 20 kW

45,01

45,69

1,5

resten

90,00

91,35

1,5

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

2,47

2,51

1,6

neste 200 cm3

4,94

5,01

1,4

resten

9,85

10,00

1,5

Drosje. Avgiftsgruppe H,5

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

100

60

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

100

-

Minibusser. Avgiftsgruppe J,6

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn7

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

7,85

7,97

1,5

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,15

9,29

1,5

Motorsykler

5,46

5,54

1,5

Traktorer, mopeder mv

1,27

1,29

1,6

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter8

5,17

5,25

1,5

Autodiesel, kr/liter9

3,75

3,81

1,6

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

5,17

5,25

1,5

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

3,75

3,81

1,6

Naturgass, kr/Sm3

0

0

-

LPG, kr/kg

2,23

2,98

33,6

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

16,58

15,83

-4,5

Redusert sats

0,48

0,50

4,2

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,63

1,65

1,2

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,20

0,21

5,0

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,20

2,23

1,4

       

CO2-avgift

     

Bensin, kr/liter

1,16

1,18

1,7

Mineralolje (herunder diesel)

     

generell sats, kr/liter

1,33

1,35

1,5

innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

1,28

1,30

1,6

innenriks luftfart, kr/liter

1,28

1,30

1,6

fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,29

0,29

-

Innenlandsk bruk av gass

     

naturgass, kr/Sm3

1,00

1,02

2,0

LPG, kr/kg

1,50

1,52

1,3

redusert sats naturgass, kr/Sm3

0,057

0,060

5,3

Kontinentalsokkelen

     

mineralolje, kr/liter

1,06

1,08

1,5

naturgass, kr/Sm3

1,06

1,08

1,5

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

7,30

7,41

1,5

       

Svovelavgift, kr/liter

0,131

0,133

1,5

       

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

21,94

22,27

1,5

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

72,29

73,37

1,5

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

500

508

1,6

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

36,92

20,82

-43,6

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

4,75

4,82

1,5

Konsentrat (sirup), kr/liter

28,91

29,34

1,5

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

1,70

1,73

1,8

Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker), uten tilsatt sukker, kr/liter

10,32

10,47

1,5

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,93

8,05

1,5

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,19

1,21

1,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,79

5,88

1,6

b) Plast

3,50

3,55

1,4

c) Kartong og papp

1,43

1,45

1,4

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer10

83

84

1,2

       

Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning

3,7

3,7

-

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Gruppe A: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
2) Gruppe B: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 pst. av avgiften for personbiler.
3) Gruppe C: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
4) Gruppe F: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.
5) Gruppe H: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring i pst. av personbilavgift er oppgitt i prosentenheter.
6) Gruppe J: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-komponent.
7) Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2018, gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2018, til 28. februar 2019, gjelder 2018-satser. For forsikringer som tegnes eller har
hovedforfall fra 1. mars 2019 gjelder 2019-satser.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Fra den tid departementet bestemmer foreslås en provenynøytral omlegging av avgiften slik at flyreiser ut av Europa får en sats på 200 kroner, mens andre flyreiser får en sats på 75 kroner.

Finansdepartementet.