Avgiftssatser 2018

Tabellen viser satser for merverdiavgift og særavgifter i 2017 og 2018.

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,6 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2017.

Avgiftskategori

2017-regler

2018-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

10

12

21

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,46

7,58

1,6

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,86

4,94

1,6

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0 – 0,7 vol.pst

-

-

-

b) 0,7 – 2,7 vol.pst

3,34

3,39

1,5

c) 2,7 – 3,7 vol.pst

12,54

12,74

1,6

d) 3,7 – 4,7 vol.pst

21,72

22,07

1,6

       

Avgift på tobakksvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

255

259

1,6

Sigaretter, kr/100 stk

255

259

1,6

Røyketobakk, kr/100 gram

255

259

1,6

Snus, kr/100 gram

103

105

1,9

Skrå, kr/100 gram

103

105

1,9

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,90

3,96

1,5

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a,2

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 500 (350 kg i 2017)

0

0

-

neste 700 kg (850 kg i 2017)

26,51

25,04

-5,5

neste 200 kg

66,05

62,41

-5,5

neste 100 kg

206,41

195,03

-5,5

resten

240,06

226,83

-5,5

NOX-utslipp, kr per mg/km

70,93

72,06

1,6

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 70 g/km (75 g/km i 2017)

0

0

-

neste 25 g/km

914,70

929,34

1,6

neste 30 g/km

995,49

1 041,42

4,6

neste 70 g/km

2 685,98

2 728,96

1,6

resten

3 449,80

3 505,00

1,6

fradrag for utslipp under 70 g/km (75 g/km i 2017), gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 70 g/km (75 g/km i 2017)

937,20

952,20

1,6

fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km

1 102,65

1 120,29

1,6

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe,5

     

Slagvolum, kr/cm3

     

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

33,60

34,14

1,6

resten

73,68

74,86

1,6

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 75 g/km

0

0

-

neste 65 g/km

630

640,08

1,6

resten

800

812,80

1,6

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

13,79

14,01

1,6

neste 100 kg

27,58

28,02

1,6

resten

55,14

56,02

1,6

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

22,15

22,50

1,6

neste 20 kW

44,30

45,01

1,6

resten

88,58

90,00

1,6

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

2,43

2,47

1,6

neste 200 cm3

4,86

4,94

1,6

resten

9,69

9,85

1,7

Drosje. Avgiftsgruppe h,6

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Minibusser. Avgiftsgruppe j,7

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 820

-

-

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 290

-

-

Motorsykler

1 960

-

-

Traktorer, mopeder mv

455

-

-

       

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn8

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

7,73

7,85

1,6

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,01

9,15

1,6

Motorsykler

5,37

5,46

1,7

Traktorer, mopeder mv .

1,25

1,27

1,6

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter9

5,19

5,17

-0,4

Autodiesel, kr/liter10

3,80

3,75

-1,3

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

5,19

5,17

-0,4

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

3,80

3,75

-1,3

Naturgass, kr/Sm3

0

0

-

LPG, kr/kg

1,43

2,23

55,9

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

16,32

16,58

1,6

Redusert sats

0,48

0,48

0

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,603

1,63

1,7

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,147

0,20

36,1

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,17

2,20

1,4

       

CO2-avgift

     

Bensin, kr/liter

1,04

1,16

11,5

Mineralolje

     

generell sats, kr/liter

1,20

1,33

10,8

kvotepliktig innenriks luftfart, kr/liter

1,10

1,28

16,4

annen innenriks luftfart, kr/liter

1,10

1,28

16,4

fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,29

0,29

0

Innenlandsk bruk av gass

     

naturgass, kr/Sm3

0,90

1,00

11,1

LPG, kr/kg

1,35

1,50

11,1

redusert sats naturgass, kr/Sm3

0,057

0,057

0

Kontinentalsokkelen

     

mineralolje, kr/liter

1,04

1,06

1,9

naturgass, kr/Sm3

1,04

1,06

1,9

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

7,16

7,30

2,0

       

Svovelavgift, kr/liter

0,136

0,131

-3,7

       

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

21,59

21,94

1,6

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

71,15

72,29

1,6

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

450

500

11,1

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

20,19

36,92

82,9

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., kr/liter

     

Ferdigvare

3,34

4,75

42,2

Konsentrat (sirup)

20,32

28,91

42,3

Saft basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt -sukker

1,67

1,70

1,8

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker

10,16

10,32

1,6

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,81

7,93

1,5

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,17

1,19

1,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,70

5,79

1,6

b) Plast

3,44

3,50

1,7

c) Kartong og papp

1,41

1,43

1,4

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer

82

83

1,2

       

Totalisatoravgift11, pst. av bruttoomsetning

-

3,7

-

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

 1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
 2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 prosent av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 prosent av avgiften for personbiler.
 4) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 5) Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt.
 6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.
 7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
 8) Satsene i trafikkforsikringsavgiften gjelder fra dato for inngåelse eller fornyelse av forsikringen og et år frem i tid. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall før 1. mars 2018 gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2018 gjelder 2018-satser.
 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Tidligere sektoravgift som er omgjort til særavgift fra 2018.

Kilde: Finansdepartementet.